Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 69, Issue: 1, 2017
  • pp: 52-56

download: article (PL)

Application of vibration technology in crushing processes

Abstract (EN)

The very fine crushing of hard and very hard materials to produce particle sizes less than 2-4 mm at a feed particle size of 50-200 mm requires very large energy inputs. This is mainly because of the need for at least three or even four degrees of crushing containing jaw, cone or impact crushers. One of the methods of reducing the amount of energy expended on the crushing process is reduction of the number of crushers in a technological line. This is possible by the use of a crusher characterized by much greater degrees of fragmentation than the aforementioned ones, i.e. vibratory crushers. W pracy opisano budowę, zasadę działania oraz podstawowe parametry techniczne kruszarki wibracyjnej KW 40/1, która jest wyposażona w wibratory kinematyczne z możliwością regulacji skoku szczęk. A construction, principles of operation, and basic technical parameters of a vibratory crusher KW 40/1 equipped with kinematic vibrators, that have a controlled  travel of jaws, are described in the paper. The results of studies are also shown illustrating technological performance of the vibratory crushing in case of different raw and  artificial materials.

Keywords (EN): Vibratory crushing, Vibratory crusher, Raw materials, Ceramic waste, Recycling

Zastosowanie techniki wibracyjnej w procesach kruszenia

Sidor J., Mazur M.

Abstract (PL)

Bardzo drobne kruszenie materiałów twardych i bardzo twardych do uziarnienia poniżej 2-4 mm, przy uziarnieniu nadawy 50-200 mm wymaga bardzo dużych nakładów energetycznych. Wynika to głównie z potrzeby stosowania co najmniej trzech, a nawet czterech stopni kruszenia, zawierających najczęściej kruszarki szczękowe, stożkowe lub udarowe. Jednym ze sposobów obniżenia ilości energii wydatkowanej na proces kruszenia jest zmniejszenie liczby kruszarek w linii technologicznej. Jest to możliwe przez zastosowanie kruszarek charakteryzujących się dużo większymi stopniami rozdrobnienia niż wspomniane wcześniej, czyli kruszarek wibracyjnych. W pracy opisano budowę, zasadę działania oraz podstawowe parametry techniczne kruszarki wibracyjnej KW 40/1, która jest wyposażona w wibratory kinematyczne z możliwością regulacji skoku szczęk. Przedstawiono również wyniki własnych badań pokazujące możliwości technologiczne kruszenia wibracyjnego przy rozdrabnianiu materiałów pochodzenia naturalnego, jak również wytworzonych sztucznie.

Keywords (PL): kruszenie wibracyjne, kruszarka wibracyjna, surowce mineralne, odpady ceramiczne, recykling

return…