Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 68, Issue: 4, 2016
  • pp: 315-319

download: article (PL)

The influence of certain technological parameters on the quality of ceramic pigments

Abstract (EN)

Ceramic pigments are fine grained, insoluble, crystalline coloured compounds with the structure of selected natural minerals. The criterion of quality is an attractive and intense colour gained after firing by ceramics when decorated with a very little amount of the pigment. The properties of the colouring pigment are determined by the type and quality of the crystal structure, the type of chromophore built to it, and the particle size distribution and morphology of grains in connection with the dispersive colouring mechanism of ceramics. Production of pigments, that show a set of specified properties, is conditioned by the use of technological parameters comprising the chemical composition, quantitative and qualitative amount of mineralizers and modifiers, synthesis temperature, grinding, that are matched to the specificity of pigments in crystallographic groups.

Keywords (EN): Ceramic pigment, Chromophore, Mineralizer, Modifier, CIELab

Wpływ wybranych parametrów technologicznych na jakość pigmentów ceramicznych

Dziubak C.

Abstract (PL)

Pigmenty ceramiczne są to drobnoziarniste, nierozpuszczalne, krystaliczne związki barwne o strukturze wybranych minerałów naturalnych. Kryterium ich jakości jest atrakcyjna, intensywna barwa, którą przy niewielkim udziale uzyskują dekorowane wyroby ceramiczne po wypaleniu. O właściwościach barwiących pigmentu decyduje rodzaj i jakość struktury krystalicznej, wbudowany do niej rodzaj chromoforu oraz uziarnienie i morfologia ziaren, mające związek z dyspersyjnym mechanizmem barwienia w ceramice. Wytwarzanie pigmentów o wyszczególnionych właściwościach jest uwarunkowane stosowaniem takich parametrów technologicznych jak skład chemiczny, ilościowo-jakościowy udział mineralizatorów i modyfikatorów, temperatura syntezy i mielenie, dobranych do specyfiki pigmentów w grupach krystalograficznych.

Keywords (PL): pigment ceramiczny, chromofor, mineralizator, modyfikator, CIELab

return…