Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 68, Issue: 3, 2016
  • pp: 259-266

download: article (PL)

Lightweight fired aggregate with the addition of zeolites after sorption of oil products

Abstract (EN)

In this work we tested the suitability of zeolite sorbent gained from the sorption of petroleum compounds as an additive raw material for production of lightweight aggregates. The starting material of montmorillonite clay was modified with different amount of zeolite Na-P1 synthesized from fly ash after using it in the process of sorption of diesel. The resulting mixtures were tested using a high temperature microscope. The results indicated the 10% additive of overworked zeolites to the weight of raw materials as optimal. The paper shows also the physical properties of aggregates which were obtained with the 10% waste sorbent addition by sintering at 1170 °C. It has been found that the resultant material had the properties of lightweight aggregate.

Keywords (EN): Lightweight aggregate, Petroleum-derived sorption, Sintered aggregate, Zeolite

Wypalane kruszywo lekkie z dodatkiem zeolitów po sorpcji substancji ropopochodnych

Król M., Wons W., Brylska E., Wróbel B., Mozgawa W.

Abstract (PL)

W ramach niniejszej pracy zbadano zastosowanie sorbentów zeolitowych po sorpcji związków ropopochodnych jako dodatku surowcowego do produkcji kruszyw lekkich. Surowiec wyjściowy (ił montmorillonitowy) modyfikowano różną ilością syntezowanego z popiołów lotnych zeolitu Na-P1, wykorzystanego w procesie sorpcji oleju napędowego. Uzyskane mieszaniny poddano analizie z wykorzystaniem mikroskopu wysokotemperaturowego. Na podstawie uzyskanych wyników ustalono optymalny, 10-procentowy dodatek przepracowanych zeolitów do masy surowcowej. W pracy przedstawiono również badania właściwości fizycznych kruszywa otrzymanego z dodatkiem odpadowego sorbentu. Kruszywo otrzymano z iłu montmorillonitowego z dodatkiem 10% tego zeolitu metodą spiekania w temperaturze 1170 °C. Stwierdzono, że uzyskany materiał charakteryzuje się właściwościami kruszywa lekkiego.

Keywords (PL): sorpcja ropopochodnych, zeolit, kruszywo lekkie, kruszywo wypalane

return…