Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 68, Issue: 3, 2016
  • pp: 254-258

download: article (PL)

Influence of granulation parameters in the high-energy mixer on a shape of light proppants prepared from the masses containing fly ashes

Abstract (EN)

Proppants in the form of millimeter-size sintered granules are used for the fracturing of a rock mass during extraction of shale gas. Creation of a mechanical support and maintenance of pits after the gas extraction are among other things the proppant tasks. The criteria for suitability of proppants comprise their shape, size, and compressive strength, of which the first two criteria are closely related to the granulation process. This paper describes influence of granulation parameters of a high-energy mixer on the shape and size of lightweight proppants based on stoneware.

Keywords (EN): Lightweight proppants, Granulation, Shape

Wpływ parametrów procesu granulowania w mieszadle wysokoenergetycznym na kształt lekkich proppantów otrzymywanych z mas zawierających popioły lotne

Grandys M., Partyka J., Bućko M.M.

Abstract (PL)

Proppanty, w postaci spieczonych granul o milimetrowych wielkościach, są wykorzystywane przy szczelinowaniu górotworu w trakcie wydobywania gazu łupkowego. Ich zadaniem jest między innymi utworzenie mechanicznej podpory i utrzymanie wyrobiska po wydobyciu gazu. Kryteriami przydatności proppantów są ich kształt, wielkość i wytrzymałość na ściskanie, z czego pierwsze dwa kryteria są ściśle związane z procesem granulacji. Niniejsza praca opisuje wyniki badań wpływu parametrów prowadzenia procesu granulowania w wysokoenergetycznym mieszadle na kształt i wielkość lekkich proppantów na bazie masy kamionkowej.

Keywords (PL): lekkie proppanty, granulacja, kształt

return…