Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 68, Issue: 3, 2016
  • pp: 242-245

download: article (PL)

Effect of a zinc oxide additive on properties of glazes in the SiO2-Al2O3-CaO-K2O-Na2O-ZnO system

Abstract (EN)

The paper presents the results of research concerning raw aluminosilicate ceramic glazes in the multicomponent SiO2-Al2O3-CaO-K2O-Na2O-ZnO system with a variable content of zinc oxide (0%, 5%, 10%, 15%, or 20% by weight). A phase composition analysis (XRD) showed all the fired glazes to be fully amorphous materials. The effects of zinc oxide additives on the transition temperature (Tg) of glazes was determined by the dilatometric method (DIL). The influence of ZnO on viscosity and surface quality (roughness) of glazes was also investigated.

Keywords (EN): Ceramic glazes, Dilatometry, Glass transition temperature, Viscosity, Roughness

Wpływ dodatku tlenku cynku na właściwości szkliw z układu SiO2-Al2O3-CaO-K2O-Na2O-ZnO

Leśniak M., Partyka J., Gajek M., Pasiut K, Sitarz M.

Abstract (PL)

W niniejszej pracy zostały zaprezentowane wyniki badań surowych glinokrzemianowych szkliw ceramicznych z układu wieloskładnikowego SiO2-Al2O3-CaO-K2O-Na2O-ZnO różniących się między sobą zawartością tlenku cynku wynoszącą 0%, 5%, 10%, 15% i 20% wagowych. Analiza składu fazowego wypalonych szkliw, wykonana metodą dyfrakcji rentgenowskiej, wykazała, że wszystkie otrzymane szkliwa to materiały amorficzne. Metodą dylatometryczną zbadano wpływ tlenku cynku na temperaturę transformacji (T). Określono wpływ ZnO na lepkość szkliw oraz na jakość uzyskiwanych powierzchni (chropowatość).

Keywords (PL): szkliwa ceramiczne, dylatometria, temperatura transformacji, lepkość, chropowatość

return…