Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 68, Issue: 3, 2016
  • pp: 230-235

download: article (EN)

The Potential Use of Calcite Wastes in The Production of Clay Masonry Units

Abstract (EN)

The use of carbonate wastes in ceramic masonry units production might be an environmental friendly way to utilize them. While the presence of coarse-grained calcite in the clay raw material can lead to destruction of the fired product, the controlled amount of fine-grained calcite addition can lead to enhancement of ceramic material properties. Such a fine-grained calcite is present in wastes from limestone aggregates washing and also from Maerz furnace bag filters.

This paper presents laboratory research on the usefulness of carbonate wastes in production of ceramic masonry units. As additives to kaolinite-illite clay, the waste from washing limestone aggregates and the waste from Maerz furnace bag filters were used. As a comparison, ceramic material with the addition of pure calcite to clay also was made.

Selected properties of ceramics materials such as water absorption, porosity, density, frost resistance, and compressive strength were determined. The addition of wastes and calcite to raw material mixtures was at a level of 5%, 10% or 15% by weight. The firing temperature were 950 °C and 1050 °C.

Studies confirmed the possibility of use of the calcite wastes as an additive in production of ceramic masonry units protected and unprotected from external factors (according to PN-EN 771-1).

Keywords (EN): Calcareous waste, Calcite, Building ceramics, Frost resistance

Analiza możliwości zastosowania odpadów węglanowych w produkcji ceramicznych elementów murowych

Kłosek-Wawrzyn E., Małolepszy J.

Abstract (PL)

Zastosowanie odpadów węglanowych w produkcji ceramicznych elementów murowych może przynieść korzyści ekologiczne. Podczas gdy obecność gruboziarnistego węglanu wapnia w surowcach ilastych jest szkodliwa, to kontrolowana ilość drobnoziarnistego węglanu wapnia, dodana do iłu ceramicznego, może poprawiać właściwości tworzyw. Taki drobnoziarnisty węglan wapnia jest obecny w odpadach z płukania kruszyw wapniennych oraz w pyłach z filtrów workowych zamieszczonych przy piecu Maerza.

Niniejsza praca przedstawia badania laboratoryjne użyteczności odpadów węglanowych w produkcji ceramicznych elementów murowych. Jako dodatki do gliny kaolinitowo-illitowej zastosowano odpad z płukania kruszyw wapniennych i pył z filtrów workowych zamieszczonych przy piecu Maerza. Otrzymane wyniki porównano z wynikami otrzymanymi w przypadku tworzyw wykonanych z mas na bazie iłu z dodatkiem czystego węglanu wapnia. W pracy przedstawiono wybrane właściwości uzyskanych tworzyw, tj. absorpcję wody, porowatość, gęstość i wytrzymałość na ściskanie. Dodatki węglanowe do mieszanin surowcowych wprowadzano na poziomie 5%, 10% lub 15% masowych. Zastosowano temperatury wypalania równe 950 °C i 1050 °C.

Badania potwierdziły możliwość zastosowania uzyskanych tworzyw jako elementów murowych do zastosowania w murach zabezpieczonych oraz niezabezpieczonych (wg PN-EN 771-1).

Keywords (PL): odpady wapienne, kalcyt, ceramiczne materiały budowlane, mrozoodporność

return…