Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 68, Issue: 3, 2016
  • pp: 204-207

download: article (EN)

Synthesis and characterization of the Bi2Ce2-xZrxO7 pigments

Abstract (EN)

This contribution is focused on the synthesis, characterization and optical properties of new inorganic pigments, being environment-friendly and enable to substitute some toxic metals in interesting colour compounds. The pigments were prepared by the solid-state reaction. The colour properties of prepared applications were investigated depending on the content of Zr and temperature of calcination (800-1000 °C after step 50 °C). The optimum conditions for the pigments synthesis were determined. The pigments were evaluated from the standpoint of their particle sizes. Characterization of Bi2Ce2-xZrxO7 pigments (x = 0 to 2 after step 0.25) suggests that they have a potential to be alternative yellow or orange colourants for paints, plastics, ceramics and building materials.

Keywords (EN): Bismuth mixed oxides, Inorganic pigments, Pyrochlore compounds, Colour properties, Yellow colour.

Synteza i charakterystyka pigmentów Bi2Ce2-xZrxO7

Těšitelová K., Šulcová P., Koláčková I.

Abstract (PL)

Praca skupia się na syntezie, charakterystyce i właściwościach optycznych nowych, nieorganicznych pigmentów, przyjaznych środowisku naturalnemu i umożliwiających zastąpienie metali toksycznych interesującymi związkami barwnymi. Pigmenty przygotowano za pomocą reakcji w fazie stałej. Właściwości barwne przygotowanych substancji badano w zależności od zawartości Zr i temperatury kalcynacji (800-1000 °C z krokiem 50 °C). Określono optymalne warunki syntezy pigmentów. Pigmenty oceniono w odniesieniu do rozmiaru ich ziarna. Charakterystyki pigmentów Bi2Ce2-xZrxO7 (x = 0 to 2 z krokiem 0,25) wskazują, że mają one potencjał żółtego lub pomarańczowego barwnika do farb, plastyków, ceramiki i materiałów budowlanych.

Keywords (PL): mieszane tlenki bizmutu, pigmenty nieorganiczne, związki typy pirochloru, właściwości barwne, kolor żółty

return…