Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 68, Issue: 3, 2016
  • pp: 199-203

download: article (EN)

The effect of preparation method on pigmentary properties of manganese doped cassiterite pigments

Abstract (EN)

The presented work deals with the possibility of synthesis of blue-violet cassiterite pigments, in which a part of tin ions was substituted by cobalt and manganese ions. In this case, phosphorous is used as a charge-compensating element. The compounds with the formula Sn0.752Co0.08P0.16Mn0.008O2 were prepared by solid state reaction, using the classical ceramic method, and also the method of mechanical activation. The goal was to develop conditions for synthesis and the most suitable preparation method of these pigments. The temperature range was chosen from 1350 °C to 1500 °C. The synthesised pigments were characterised in terms of colour properties after their application into the transparent ceramic glaze P 074 91 and into the organic binder. They were also studied with respect to their phase composition as well as the particle size distribution.

Keywords (EN): Pigments, Colour, Solid state reaction, Tin dioxide, Cassiterite

Wpływ metody wytwarzania na właściwości pigmentacyjne kasyterytu domieszkowanego manganem

Karolová L., Dohnalová Ž., Luxová J.

Abstract (PL)

Prezentowana praca poświecona jest możliwości syntezy niebieskofioletowago pigmentu kaserytowego, w którym część jonów cynowych podstawiono jonami kobaltu i manganu. W tym przypadku fosfor użyto jako pierwiastek kompensujący ładunek. Związki o wzorze Sn0,752Co0,08P0,16Mn0,008O2 przygotowano w drodze reakcji w fazie stałej, wykorzystując klasyczną metodę ceramiczną, a także metodę mechanicznej aktywacji. Cele było opracowanie warunków syntezy i najbardziej odpowiedniej metod wytwarzania tych pigmentów. Wybrano zakres temperatury od 1350 °C do 1500 °C. Pigmenty scharakteryzowano w odniesieniu do właściwości barwnych po zastosowaniu ich w przezroczystym ceramicznym szkliwie P 074 91 i organicznym lepiszczu. Zbadano również ich skład fazowy i rozkład wielkości cząstek.

Keywords (PL): pigmenty, barwa, reakcja w fazie stałej, tlenek cyny, kasyteryt

return…