Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 68, Issue: 2, 2016
  • pp: 168-175

download: article (EN)

Mechanical properties of pressure sintered alumina-graphene composites

Abstract (EN)

The work concerns the alumina-graphene materials sintered by two different pressure methods. The preparation route of the matrix-graphene mixture was discussed in the paper. The prepared compositions with different amount of graphene were hot-pressed or spark plasma sintered. The influence on uniaxial pressure during the sintering process on the microstructure was studied by the SEM microstructural observations and ultrasonic measurements. The work presents also the results of measurements of elastic and mechanical properties. Wear tests were made and friction coefficients determined by the ball-on-disk method.

Keywords (EN): Alumina, Graphene, Hot pressing, Spark plasma sintering, Mechanical properties

Właściwości mechaniczne kompozytów korund-grafen spiekanych ciśnieniowo

Rutkowski P., Klimczyk P., Jaworska L., Stobierski L., Zientara D., Tran K.

Abstract (PL)

Praca dotyczy materiałów korund-grafen spiekanych za pomocą dwóch metod ciśnieniowych. Dyskusji poddano metodę przygotowania mieszaniny złożonej z proszku osnowy i grafenu. Mieszaniny o różnej zawartości grafenu prasowano na gorąco lub konsolidowano w warunkach spiekania wspomaganego polem elektrycznym. Wpływ jednoosiowego prasowania podczas spiekania na mikrostrukturę zbadano, stosując obserwacje mikrosrukturalne SEM i pomiary ultradźwiękowe. Praca zawiera również wyniki pomiarów właściwości sprężystych i mechanicznych. Test odporności na zużycie i pomiary współczynników tarcia wykonano za pomocą metody kula na dysku.

Keywords (PL): korund, grafen, prasowanie na gorąco, spiekanie wspomagane polem elektrycznym, właściwości mechaniczne

return…