Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 68, Issue: 2, 2016
  • pp: 156-161

download: article (PL)

Influence of selected organic compounds on the type of corrosive changes of historical glass depending on the state of their behaviour

Abstract (EN)

The main goal of this research was investigation of the influence of chosen organic compounds on the corrosion of XVIII c. historical glass; acetic acid and formaldehyde were selected. Glass objects exhibited in museums can suffer from vapours of these organic compounds due to the reaction which results in leaching elements from the glass. A glass sensor method was applied to have more experimental material. The studies were carried out by using modern physico-chemical methods such as optical and scanning electron microscopy, induced coupled plasma mass spectroscopy, and Fourier transform infrared spectroscopy. The information obtained provide a valuable source of knowledge about the chemical reactions on the glass surface due to corrosion. The results derived from this work are useful for the design and implementation of exhibition recommendations and better planning of conservation tasks

Keywords (EN): Glass corrosion, Glass sensor, Research, Monumental object

Wpływ wybranych związków organicznych na rodzaj powstałych zmian korozyjnych szkieł historycznych w zależności od stanu ich zachowania

Greiner-Wronowa E., Świt P.

Abstract (PL)

Podstawowym celem prowadzonych badań było określenie wpływu wybranych związków organicznych: kwasu octowego i formaldehydu na zachodzenie procesu korozji w odniesieniu do obiektów zabytkowych wykonanych ze szkła. Problem ten jest niezwykle istotnym zagadnieniem w konserwacji i restauracji dzieł sztuki, bowiem obiekty szklane przechowywane w gablotach muzealnych są narażone na wspomniane związki organiczne, powodujące białe naloty na ich powierzchni. Do badań wykorzystano metodę sensorów szklanych w celu rozpoznania wpływu różnych czynników zewnętrznych na zjawisko korozji, tak aby możliwe było określenie środowiska agresywnego. Przygotowano próbki szkła odpowiadające szkłu wykorzystywanemu w XVIII wieku. Do badań zastosowano nowoczesne metody fizykochemiczne takie jak: mikroskopia optyczna i skaningowa mikroskopia elektronowa oraz spektroskopia masowa z plazmą sprzężoną indukcyjnie. Dzięki nim możliwe było określenie składu utworzonych warstw korozyjnych oraz struktury.

Keywords (PL): korozja szkła, sensor szklany, badania, obiekt zabytkowy

return…