Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 68, Issue: 2, 2016
  • pp: 98-104

download: article (PL)

Study of the possibility of mullite synthesis by the microwaves process

Abstract (EN)

Small presence of mullite in nature results in practical importance of a synthetic mineral. Preparation of mullite is related to the properties of raw materials such as: chemical purity, grain size, phase and the synthesis process at a high temperature. The synthesis of mullite with the use of a microwave oven is presented. Al2O3, and SiO2 powders with micrometer and nanometer grain sizes were used for the synthesis. The test results include the phase composition of products in relation to the properties of raw materials and synthesis temperature.

Keywords (EN): Microwave sintering, Mullite, Grain size, Al2O3, SiO2

Badanie możliwości syntezy mullitu za pomocą mikrofal

Taźbierski P., Dziubak C., Tymowicz-Grzyb P.

Abstract (PL)

Niewielkie występowanie mullitu w środowisku naturalnym powoduje, że praktyczne znaczenie ma minerał syntetyczny. Wytwarzanie mullitu  związane jest z takimi właściwościami surowców jak czystość chemiczna, uziarnienie, postać chemiczna, a także z procesem syntezy w wysokiej temperaturze. Przedstawiono wyniki syntezy mullitu z wykorzystaniem pieca mikrofalowego z surowców (Al2O3, SiO2) o uziarnieniu mikrometrycznym oraz nanometrycznym. Wyniki badań obejmują skład fazowy produktów odpowiednio do właściwości surowców wyjściowych i temperatury syntezy.

Keywords (PL): spiekanie mikrofalowe, mullit, uziarnienie, Al2O3, SiO2

return…