Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 68, Issue: 1, 2016
  • pp: 38-43

download: article (PL)

Preparation of barium titanate La3+-doped ceramics by the sol-gel method

Abstract (EN)

The (Ba1-xLax)Ti1-x/4O3 (BLT) ceramics with a lanthanum content of 0 £ x £ 0.005 were prepared by using the sol-gel method. Amorphous gels of BLT were calcined at a temperature of 850 ºC and pressed into pellets. The compacts were next sintered by the free sintering method at a temperature of 1450 ºC for 4 h. Simultaneous thermal analysis (STA) was used, in which both thermal analysis (DTA) and mass change effects (TG and DTG) were measured concurrently on the same sample using a derivatograph MOM Q-1500D. The morphology of BLT ceramics was studied by scanning electron microscopy (HITACHI S-4700). The crystalline structure of BLT ceramics was studied by the X-ray diffraction method. 

Keywords (EN): BLT, Ceramics, Sol-gel method

Otrzymywanie ceramiki tytanianu baru domieszkowanego La3+ metodą zol-żel

Wodecka-Duś B., Osińska K., Adamczyk M.

Abstract (PL)

W prezentowanej pracy z udziałem metody zol-żel wytworzono ceramikę tytanianiu baru domieszkowaną lantanem (Ba1-xLax)Ti1-x/4O3 (BLT), gdzie 0 £ x £ 0,005. Amorficzne żele kalcynowano w temperaturze 850 ºC i przy pomocy prasy hydraulicznej formowano wypraski w kształcie dysków, a następnie spiekano swobodnie w oporowym piecu silitowym HTC 1500 w temperaturze 1450 ºC przez 4 h. Proces syntezy ceramiki badano za pomocy analizy termograwimetrycznej (TG, DTG) i różnicowej analizy termicznej (DTA) przy pomocy derywatografu MOM Q-1500D. Badania mikrostruktury otrzymanej ceramiki przeprowadzono przy pomocy skaningowego mikroskopu elektronowego HITACHI S-4700. Strukturę krystaliczną i skład fazowy otrzymanych materiałów ceramicznych badano metodą dyfrakcji rentgenowskiej przy użyciu dyfraktometru rentgenowskiego Philips WP 3710.

Keywords (PL): BLT, ceramika, metoda zol-żel

return…