Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 68, Issue: 1, 2016
  • pp: 28-31

download: article (PL)

Merging of fly ashes derived from the combustion of municipal waste

Abstract (EN)

Ashes and fly ash derived from the combustion of municipal wastes contain a series of dangerous elements in their compositions, including heavy metals that are posing a threat to man and his environment. The particles of the solid body included in the air are regarded as fly ash. Industrial ash is posing the greatest threat to the health of the man when particles are 0,1-100 μm in size. One of the ways for immobilizing them can be through immobilization in the glassy matrix that will allow the ecologically safe neutralizing by the storage. The technology of manufactirung glass-ceramic material is presented in this work. Glass-ceramic materials were obtained through the sintering process. Used were in particular waste materials, derived from municipal incinerators in the form of ash, as well as waste cullet from Huta Szkła Gospodarczego Tadeusz Wrześniak Sp. z o.o. Mixed ash from the cullet was compressed, and then subjected to a heat treatment of 850 °C. Crystalline phases were identified stating that  wollastonite was the dominating phase. Examinations of the microstructure were also performed with a scanning microscope. They also conducted a research for leaching of chlorine and sulphur ions from the received samples of glass-ceramic.

Keywords (EN): Fly ash, Glass-ceramic materials, Leaching of ions

Scalanie pyłów pochodzących ze spalania odpadów komunalnych

Wasylak J., Kuciński G., Lisiecki M., Wrześniak T.

Abstract (PL)

Popioły i pyły lotne, pochodzące ze spalania odpadów komunalnych, posiadają w swym składzie szereg niebezpiecznych pierwiastków w tym metali ciężkich, stanowiących zagrożenie dla człowieka i jego środowiska. Za pyły uważa się cząstki ciała stałego zawarte w powietrzu. Dla zdrowia człowieka największe zagrożenie stanowi pył przemysłowy o rozmiarach 0,1-100 µm. Jednym ze sposobów ich unieruchamiania może być immobilizacja w matrycy szklistej, która pozwala na ekologicznie bezpieczne unieszkodliwienie i składowanie. W pracy przedstawiono technologię wytwarzania materiału szkło-ceramicznego, otrzymywanego poprzez spiekanie. Wykorzystano w szczególności surowce odpadowe, pozyskane ze spalarni komunalnych w postaci pyłu, a także odpadową stłuczkę szklaną z Huty Szkła Gospodarczego Tadeusz Wrześniak Spółka z o.o. Zmieszano pył ze stłuczką szklaną, sprasowano, a następnie poddano obróbce termicznej w temperaturze 850 °C. Zidentyfikowano fazy krystaliczne, stwierdzając, że dominującą fazę stanowi wollastonit. Wykonano również badania mikrostruktury za pomocą mikroskopu skaningowego oraz badania wymywalności jonów chloru i siarki z otrzymanych próbek szkło-ceramicznych.

Keywords (PL): pyły lotne, tworzywa szkło-ceramiczne, wymywalność jonów

return…