Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 68, Issue: 1, 2016
  • pp: 22-27

download: article (PL)

Impact of chemical composition and morphology on the porous materials sorptivity

Abstract (EN)

The development of transport, technology and industry results in more frequent problems with uncontrolled oil spill which could contaminate the environment, polluting at the same time water, soil and air. There are several methods of removing the spills of petroleum derivatives. Among the most commonly used methods to remove them is to collect oil with mineral sorbents. Due to availability, easy usage and accessible price the user is able to select such a product that will be effective and will not be toxic to the environment. According to the users, absorbency is the most important parameter for sorbents used both on paved surfaces and water surface. Good sorption properties of the sorbent make possible the use of small quantities of the product to collect a relatively large oil spill. The main aim of this article is to show the influence of the chemical composition and morphology of selected mineral sorbents which are available on the Polish market on their sorption properties. Presented are the results of optical microscopy observation, scanning electron microscopy, a qualitative analysis of the chemical composition by EDS and absorbency tests performed by the gravimetric method.

Keywords (EN): Mineral sorbent, Texture, Absorbency

Wpływ składu chemicznego i morfologii na sorpcyjność materiałów porowatych

Riegert D., Radwan K., Rakowska J., Miazga A.

Abstract (PL)

Wzrost rozwoju transportu, techniki i przemysłu powoduje coraz częstsze problemy z niekontrolowanymi rozlewami olejowymi, które mogą powodować skażenie środowiska, zanieczyszczając wody, gleby oraz powietrze. Istnieje szereg metod likwidacji rozlewów substancji ropopochodnych. Wśród najczęściej stosowanych metod ich usuwania jest zbieranie olejów przy użyciu sorbentów mineralnych. Ze względu na dostępność, łatwe stosowanie oraz cenę użytkownik ma możliwość wyboru takiego produktu, który będzie efektywny i nie będzie toksyczny dla środowiska. Według użytkowników najistotniejszym parametrem dla sorbentów, stosowanych zarówno na powierzchniach utwardzonych, jak i powierzchniach wód, jest chłonność. Dobre właściwości sorpcyjne sorbentu umożliwiają zastosowanie niewielkiej ilości materiału do zebrania stosunkowo dużego rozlewu olejowego. Celem artykułu jest pokazanie wpływu składu chemicznego oraz morfologii wybranych sorbentów mineralnych dostępnych na polskim rynku na ich właściwości sorpcyjne. W artykule zaprezentowano wyniki obserwacji z mikroskopii optycznej, skaningowej mikroskopii elektronowej, analizę jakościową składu chemicznego metodą EDS oraz badania chłonności wykonane metodą wagową.

Keywords (PL): sorbent mineralny, struktura, chłonność

return…