Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 68, Issue: 1, 2016
  • pp: 17-21

download: article (PL)

The influence of corona discharge on properties of glass surfaces

Abstract (EN)

Surface treatment of glass in the low temperature plasma is becoming increasingly important due to its good performance and low cost of the equipment. The paper presents preliminary results of research on effects of low temperature plasma generated in the process of corona discharge on physical properties and chemical composition of the glass surface. Treatment of the glass in the plasma led to the reduction in an equilibrium contact angle of 37º for the untreated glass to 5.5º after a few seconds of treatment. XPS analysis showed an increased concentration of sodium and OH groups on the plasma treated surface and an increase in surface activity.

Keywords (EN): Glass, Surface, Plasma, Corona discharge

Wpływ wyładowania koronowego na właściwości powierzchni szkła

Nocuń M,, Skowron M., Środa M., Jedliński J., Ciecińska M.

Abstract (PL)

Obróbka powierzchni szkła w plazmie niskotemperaturowej nabiera coraz większego znaczenia ze względu na dobre wyniki i niski koszt aparatury. W pracy przedstawiono wstępne wyniki badań nad wpływem plazmy niskotemperaturowej wytwarzanej w procesie wyładowania koronowego na własności fizyczne i skład chemiczny powierzchni szkła. Obróbka szkła w plazmie nierównowagowej prowadzi do obniżenia kąta zwilżania z 37º dla szkła nie poddanego obróbce do 5,5º po kilkunastu sekundowej obróbce. Badania XPS wykazały wzrost stężenia sodu i grup OH na powierzchni poddanej działaniu plazmy, a także wzrost aktywności powierzchni.

Keywords (PL): szkło, powierzchnia, plazma, wyładowanie koronowe

return…