Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 67, Issue: 4, 2015
  • pp: 418-420

download: article (PL)

Population balance modelling of free grinding

Abstract (EN)

During free comminution, a material to be ground plays the role of grinding medium simultaneously. The intensity of this process is mainly determined by the content of large particles in the feed that act as the grinding media. Therefore, in a mathematical model of the free comminution, nonlinear kinetics equations must be used which allow describing the influence of the comminuted material on the intensity of grinding. Modelling of the process of autogenous grinding is carried out on the basis of the population balance model. The article presents a stochastic model, in which the breakage function is represented as the product of the probability of particle loading and the probability of breakage of load particle. The parametric identification of the model is carried out on the basis of experimental tests. The proposed model allows calculating the particle size distribution of free comminution products at any time, and also formulating and solving problems of the effective monitoring and the efficient control of the grinding process.

Keywords (EN):

Bilans masowy populacji ziaren w modelowaniu rozdrabniania swobodnego

Otwinowski H., Zhukov V.P., Zbroński D., Belyakov A.N.

Abstract (PL)

Podczas rozdrabniania swobodnego materiał rozdrabniany jest jednocześnie materiałem mielącym. Intensywność tego procesu w dużym stopniu zależy od zawartości ziaren grubych, które pełnią rolę mielników. W związku z tym w matematycznym modelu rozdrabniania swobodnego należy zastosować nieliniowe równania kinetyki procesu, które umożliwiają uwzględnienie wpływu rozmiarów ziaren materiału mielonego na intensywność procesu. Modelowanie procesu rozdrabniania swobodnego zostało oparte na bilansie masowym populacji ziaren. W artykule przedstawiono model stochastyczny, w którym funkcja rozdrabniania wyrażona jest przez iloczyn prawdopodobieństwa obciążenia ziaren i prawdopodobieństwa rozdrobnienia obciążonych ziaren. Na podstawie prób eksperymentalnych przeprowadzono identyfikację parametryczną modelu. Opracowany model umożliwia obliczenie składu ziarnowego produktów rozdrabniania swobodnego w dowolnie wybranym czasie, a także pozwala na formułowanie i rozwiązywanie zagadnień skutecznego kontrolowania i efektywnego sterowania procesem mielenia.

Keywords (PL):

return…