Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 67, Issue: 4, 2015
  • pp: 393-399

download: article (PL)

Effect of the support structure on the conversion degree in the low temperature CO oxidation reaction on Au/Al2O3–TiO2 catalysts

Abstract (EN)

The aim of this study was to determine the effect of the Al2O3-TiO2 support phase composition and the addition of gold on low-temperature catalytic oxidation of CO. In this paper, physicochemical properties of catalyst carriers in the system and related catalysts by gold are reported together with the results of catalytic measurements. The catalyst carriers were prepared with the sol-gel method using Al(C3H7O)3 and Ti(C3H7O)4 alkoxides to obtain the corresponding oxides wherein an Al:Ti molar ratio was 0.75:0.25. The catalysts by gold were prepared by depositing gold in a theoretical loading of Au 2 wt%, using the deposition-precipitation method. To examine the effect of the phase composition on the catalytic activity of the obtained samples, the carrier precursors were calcined at two different temperatures: 500 °C and 1350 °C. This made it possible to obtain the assumed polymorphs of alumina and titanium(IV) (γ-Al2O3, α-Al2O3, anatase and rutile), and then to determine the catalytic properties of the selected phase in the reaction of low temperature oxidation of CO. The prepared samples were characterized by XRD, BET, and SEM. Particle size distributions and catalytic activity were also measured. The highest catalytic activity showed the Au/Al2O3-TiO2 catalyst based on the support calcined at 500 °C, which achieved T90 at 110 °C

Keywords (EN): Sol-gel method, Gold catalysts, TiO2

Wpływ struktury nośnika na stopień konwersji w reakcji niskotemperaturowego utleniania CO na katalizatorach Au/Al2O3-TiO2

Rajska M.

Abstract (PL)

Celem pracy było określenie wpływu składu fazowego podłoża Al2O3-TiO2 oraz dodatku złota na właściwości katalityczne w niskotemperaturowym utlenianiu CO. W artykule została przedstawiona charakterystyka fizykochemiczna otrzymanych podłoży i katalizatorów oraz wyniki badań katalitycznych. Nośniki katalityczne zostały otrzymane za pomocą metody zol-żel z wykorzystaniem alkoholanów Al(C3H7O)3 i Ti(C3H7O)4 dla otrzymania odpowiednich tlenków, w których stosunek molowy pierwiastków Al:Ti wynosił 0,75:0,25. Katalizatory złote zostały otrzymane poprzez naniesienie złota na podłoże w ilości 2% wag. metodą osadzania ze strącaniem. W celu sprawdzenia wpływu składu fazowego na aktywność katalityczną, otrzymane nośniki poddano kalcynacji w dwóch różnych temperaturach: 500 °C i 1350 °C. Pozwoliło to na otrzymanie założonych odmian polimorficznych tlenku glinu i ditlenku tytanu (γ-Al2O3, α-Al2O3, anatazu i rutylu), a następnie określenie właściwości katalitycznych wybranych faz w reakcji niskotemperaturowego utleniania CO. Otrzymane nośniki oraz katalizatory złote zostały scharakteryzowane za pomocą technik XRD, BET, SEM, analizy rozkładu wielkości cząstek, a także zostały poddane pomiarom aktywności katalitycznej. Najwyższą aktywność katalityczną wykazał układ Au/Al2O3-TiO2 o podłożu kalcynowanym w 500 °C, który osiągnął T90 w temperaturze 110 °C.

Keywords (PL): metoda zol–żel, katalizator ze złota, TiO2

return…