Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 67, Issue: 3, 2015
  • pp: 342-346

download: article (PL)

The use of perlite in the synthesis of zeolite A

Abstract (EN)

This paper presents the results of research on the synthesis of zeolite material using a waste fraction originated from the production of expanded perlite. A process was carried out to obtain the structure of zeolite A at a relatively low temperature, using the hydrothermal method. Influence of the composition of a reaction system (expressed as Si/Al and Na/Si mole ratios) and the temperature on the amount and nature of resulting reaction products was analyzed. The optimal conditions, under which it is possible to obtain the structure of zeolite A, were determined, basing on analysis of the phase composition,.

Keywords (EN): Zeolite A, LTA, Synthesis of zeolite, Expanded perlite

Wykorzystanie perlitu w procesie syntezy zeolitu A

Król M., Misiaszek A., Mozgawa W.

Abstract (PL)

W pracy przedstawiono wyniki badań nad procesem syntezy materiału zeolitowego z wykorzystaniem odpadowej frakcji pylastej, powstałej przy produkcji perlitu ekspandowanego. Proces prowadzony był w kierunku uzyskania zeolitu A w stosunkowo niskiej temperaturze, wykorzystując metodę hydrotermalną. Przeanalizowano wpływ składu układu reakcyjnego – wyrażonego stosunkami molowymi Si/Al i Na/Si – oraz temperatury na ilość i rodzaj powstałych produktów reakcji. Na podstawie analizy składu fazowego wyznaczono optymalne warunki, w których możliwą do uzyskania jest struktura zeolitu A.

Keywords (PL): zeolit A, LTA, synteza zeolitów, perlit ekspandowany

return…