Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 67, Issue: 3, 2015
  • pp: 337-341

download: article (PL)

Refractory materials industry in Poland and worldwide – condition and directions of development

Abstract (EN)

The role of refractory materials industry in the development of industries that use these materials has been emphasised and illustrated with an example of steel industry. The scale of refractory materials production worldwide, in China, European Union and Poland has been discussed. Changes in the structure of production in China in recent years have been emphasised. Refractory materials’ export from China has been presented. The production and export of refractory materials in European Union and in Poland have been characterised. The situation of raw materials has been addressed while emphasizing the role of China as the main source of primary refractory raw materials on the global market and the significance of recycling has been highlighted. In this context the attention has been drawn to the fact that natural resources are depleting and graphite and bauxite have been included in the list of critical raw materials for European Union. Factors determining the role of refractory materials and research directions have been discussed.

Keywords (EN): Refractory materials, Raw refractory materials, Production, Trade, Direction of investigations and development

Przemysł materiałów ogniotrwałych na świecie i w Polsce – stan i kierunki rozwoju

Czechowski J.

Abstract (PL)

Podkreślono rolę przemysłu materiałów ogniotrwałych w rozwoju przemysłów użytkujących te materiały na przykładzie przemysłu stalowego. Omówiono wielkość produkcji materiałów ogniotrwałych w świecie, w Chinach, w Unii Europejskiej i w Polsce. Podkreślono zmiany jakie następowały w strukturze produkcji w Chinach w ostatnich latach. Przedstawiono wielkość eksportu materiałów ogniotrwałych pochodzących z Chin. Scharakteryzowano produkcję i eksport materiałów ogniotrwałych w Unii Europejskiej i w Polsce. Odniesiono się do sytuacji surowcowej podkreślając rolę Chin jako głównego źródła podstawowych surowców ogniotrwałych na rynku światowym i zwrócono uwagę na znaczenie recyklingu. W tym kontekście podkreślono fakt wyczerpywania się naturalnych zasobów surowcowych i umieszczenie grafitu i boksytu na liście surowców krytycznych dla Unii Europejskiej. Omówiono czynniki decydujące o rozwoju materiałów ogniotrwałych oraz kierunki badań.

Keywords (PL): materiały ogniotrwałe, surowce ogniotrwałe, produkcja, handel, kierunki badań i rozwoju

return…