Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 67, Issue: 3, 2015
  • pp: 309-313

download: article (PL)

Modelling of wear rate for basic refractory materials in a laboratory rotary kiln

Abstract (EN)

Processes of refractory materials’ wear are a reference point for the development and proper selection of materials used in the working linings of major metallurgical units. For many years, attempts have been undertaken to model physical and chemical processes which at least slightly would allow forecasting the quantitative wear of refractory materials in the assumed modelling conditions. In the paper, an attempt has been undertaken to mathematically describe the process of basic materials’ corrosion in a laboratory rotary kiln for testing materials’ resistance to liquid slag. The process was run by the dynamic method. The dimensional analysis was applied in the model. Owing to a series of tests, the coefficients of the derived criterial equations were determined as well as a correlation between refractory material loss and time. Tests were conducted for three types of slag having different CaO/SiO2 ratios, for three different angular velocities of the rotating drum.

Keywords (EN): Laboratory rotary kiln, Corrosion, Slag

Modelowanie szybkości zużycia zasadowych materiałów ogniotrwałych w laboratoryjnym, bębnowym piecu obrotowym

Zelik W., Świerszcz R., Pedryc B.

Abstract (PL)

Procesy zużywania się materiałów ogniotrwałych stanowią punkt odniesienia do rozwoju i właściwego doboru tworzyw stanowiących wyłożenia robocze głównych agregatów metalurgicznych. Od wielu już lat podejmuje się próby modelowania procesów fizykochemicznych, które choćby w przybliżeniu pozwalałyby na prognozowanie ilościowego zużywania się materiałów ogniotrwałych w przyjętych modelowych warunkach. W artykule podjęto próbę matematycznego opisu procesu korozji materiałów zasadowych w obrotowym laboratoryjnym piecu do badania odporności materiałów na ciekłe żużle. Proces prowadzony był metodą dynamiczną. W modelu wykorzystano analizę wymiarową. Dzięki serii przeprowadzonych testów określono współczynniki wyprowadzonych równań kryterialnych i podano zależność ubytku materiału ogniotrwałego w czasie. Testy przeprowadzono dla trzech rodzajów żużla o różnym stosunku CaO/SiO2, dla trzech różnych prędkości kątowych obracającego się bębna.

Keywords (PL): laboratoryjny piec obrotowy, korozja, żużel

return…