Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 67, Issue: 3, 2015
  • pp: 286-290

download: article (PL)

Influence of nitrate salts on properties of building ceramics

Abstract (EN)

The main factor causing corrosion of ceramic building materials is the formation process of efflorescence. It devastates not only aesthetics of ceramic products, but also contributes to gradual degradation of the products. The influence of sulphate salts is well described because of their common occurrence in the raw materials used for production of ceramic materials. There is little information available concerning the corrosion caused by nitrate salts although they are appearing increasingly frequent in the vicinity of ceramic materials because of human activity related to the use of nitrogen fertilizers or animal husbandry. The article compares the destructive influence of the nitrate salt on ceramic materials to magnesium sulphate. The experimental part comprised cycles of wetting of porous ceramic materials in salt solutions and drying, and then the main parameters of the materials were measured and analyzed. It has been shown that the nitrate salts had the destructive effect on the ceramic materials, but of slightly different nature when compared to magnesium sulphate.

Keywords (EN): Efflorescence, Nitrate salts, Magnesium sulphate, Building ceramics

Wpływ soli azotanowych na właściwości ceramiki budowlanej

Wons W., Wyczyńska K.

Abstract (PL)

Głównym czynnikiem wywołującym korozję ceramicznych materiałów budowlanych jest proces powstawania wykwitów solnych. Zaburzają one estetykę wyrobu ceramicznego, ale też przyczyniają się do stopniowej jego degradacji. Wpływ soli siarczanowych jest dobrze opisany ze względu na ich powszechne występowanie w surowcach stosowanych do produkcji ceramiki. Mało jest informacji dotyczących korozji wywołanej oddziaływaniem soli azotanowych, które coraz częściej pojawiają się w sąsiedztwie tworzyw ceramicznych, gdyż są związane z działalnością człowieka min. ze stosowaniem nawozów azotowych czy hodowlą zwierząt. W artykule dokonano porównania destrukcyjnego działania na tworzywa ceramiczne soli azotanowych w odniesieniu do siarczanu magnezu. W części doświadczalnej przeprowadzono cykle moczenia w roztworach soli i suszenia tworzyw ceramicznych o czerepie porowatym, po czym analizowano zmianę głównych parametrów tych tworzyw. Wykazano, że sole azotanowe mają destrukcyjny wpływ na tworzywa ceramiczne o nieco innym charakterze od siarczanu magnezu.

Keywords (PL): wykwit, sole azotanowe, siarczan magnezu, ceramika budowlana

return…