Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 67, Issue: 3, 2015
  • pp: 279-285

download: article (PL)

The usability of asbestos containing wastes  in the manufacture of sintered ceramic building materials

Abstract (EN)

The paper reports the results of studies on the usage of cement-asbestos waste as an additive to ceramic masses designated for the sintered building ceramics. In these studies, pre-calcined at 1200 °C cement-asbestos waste was used. Prepared ceramic masses contained up to 10 wt.% of the calcined asbestos materials. After forming, the green compacts were sintered at temperatures of 1100-1200 °C. The basic ceramic product properties such as linear shrinkage, water absorption, open porosity, apparent density, compressive strength as well as freeze resistance and presence of soluble salts were examined. The scanning electron microscopy (SEM), X-ray diffraction (XRD) and thermal analysis methods (DTA/TG) were applied for the characterization of the used raw materials and obtained clinker ceramics. The results of these investigations show that the asbestos-containing materials can be used as a potential secondary raw material in the manufacture of sintered ceramic building materials.

Keywords (EN): Cement-asbestos, Utilization, Ceramics, Clinker brick

Wykorzystanie odpadów zawierających azbest do wytwarzania ceramicznych materiałów budowlanych o czerepie spieczonym

Kusiorowski R., Zaremba T., Piotrowski J.

Abstract (PL)

W pracy opisano wyniki badań z wykorzystaniem odpadu azbestowo-cementowego jako dodatku do mas ceramicznych stosowanych w produkcji klinkierowych wyrobów budowlanych. W badaniach zastosowano odpad eternitowy wstępnie prażony w 1200 °C. Przygotowano masy ceramiczne zawierające do 10% mas. wstępnie prażonego odpadu. Dla kształtek wyformowanych i wypalonych w zakresie temperatury 1100-1200 °C oznaczono podstawowe właściwości ceramiczne: skurczliwość liniową, nasiąkliwość wodną, porowatość otwartą, gęstość pozorną, wytrzymałość na ściskanie, mrozoodporność oraz zawartość soli rozpuszczalnych. Do charakterystyki surowców jak i otrzymanych tworzyw stosowano także skaningową mikroskopię elektronową (SEM), dyfrakcję promieniowania rentgenowskiego (XRD) oraz metody analizy termicznej (DTA/TG). Wyniki badań wskazują, że azbestocement może być zastosowany jako surowiec wtórny w produkcji klinkierowych wyrobów ceramicznych.

Keywords (PL): azbestocement, utylizacja, ceramika, cegła klinkierowa

return…