Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 67, Issue: 2, 2015
  • pp: 164-170

download: article (PL)

Effects of waste materials on thermal properties of black glass

Abstract (EN)

The paper presents a study on the impact of waste materials in the form of CRT glass panel cullet and basalt on thermal and electrical properties of black glass. Based on differential thermal analysis (DTA) and research with the usage of a gradient furnace, the influence of chemical composition of the waste materials on physico-chemical changes occurring during the heating of glass has been established. In addition, the process of melting could has been optimized. The type of crystalline phases and microstructure of heat-treated glasses were identified using the X-ray diffraction phase analysis (XRD) and scanning microscopy (SEM/EDS), respectively. It has been found that the waste materials can be used to produce black glass having a coefficient of thermal expansion in the range of 7.5·10-6 °C-1 to 8.5·10-6 °C-1.

Keywords (EN): Waste materials, Basalt, CRT glass panel cullet

Wpływ surowców odpadowych na właściwości termiczne szkła czarnego

Kosmal M., Reben M., Pichniarczyk P.

Abstract (PL)

W pracy przedstawiono badania dotyczące wpływu surowców odpadowych w postaci stłuczki szkła panelu CRT oraz bazaltu na właściwości termiczne i elektryczne szkła czarnego. Na podstawie przeprowadzonych badań DTA i badań z wykorzystaniem pieca gradientowego, ustalono wpływ składu chemicznego surowców odpadowych na przemiany fizykochemiczne zachodzące w trakcie ogrzewania szkieł, jak również zoptymalizowano proces ich topienia. Rodzaj faz krystalicznych oraz mikrostrukturę szkieł poddanych obróbce termicznej identyfikowano przy pomocy rentgenowskiej analizy fazowej XRD oraz mikroskopii skaningowej SEM/EDS. Stwierdzono, że użyte materiały odpadowe pozwalają na uzyskanie szkła czarnego o współczynniku rozszerzalności termicznej mieszczącym się w zakresie od 7,5·10-6 °C-1 do 8,5·10-6 °C-1.

Keywords (PL): odpady przemysłowe, bazalt, stłuczka kineskopowa

return…