Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 67, Issue: 2, 2015
  • pp: 121-126

download: article (PL)

Centrifugal crushers in processes of fine crushing

Abstract (EN)

The centrifugal crushers are the impact crushers with a rotor of vertical axis. These crushers are used in the processes of impact crushing, especially medium, fine and very fine, crushing of grained minerals and manufactured materials (clinker, metallurgical slag and others). They are also used in the outward processing of aggregates. A special implementations of these crushers are used as mills for milling, particularly selective, mainly the manufacture of products with a narrow grain class. These crushers are characterized by high technological capabilities, including suitability for shredding highly abrasive materials. Hence the large increase in interest in them of the users and manufacturers. Paper presents elements of the theory of impact shredding in the centrifugal crushers, classifications, descriptions of construction, operation and technical characteristics of the most common crusher. There are also presented their technological capabilities in the processes of very fine crushing of raw materials and grained ceramic products.

Keywords (EN): Impact crusher, Centrifugal crusher, Vertical shaft impactor, Impact grinding

Kruszarki odśrodkowe w procesach drobnego kruszenia

Sidor J.

Abstract (PL)

Kruszarki odśrodkowe to kruszarki udarowe z wirnikiem o osi pionowej. Kruszarki te stosowane są w procesach rozdrabniania udarowego, zwłaszcza kruszenia średniego, drobnego i bardzo drobnego, uziarnionych surowców mineralnych oraz materiałów wytworzonych (klinkieru, żużli hutniczych i innych). Stosuje się je także w procesach uszlachetniania kruszyw jako kubizatory. Specjalne wykonania tych kruszarek użytkowane są jako młyny do mielenia, zwłaszcza selektywnego, głównie wytwarzania produktów o wąskiej klasie ziarnowej. Kruszarki te cechują duże możliwości technologiczne, w tym przydatność do rozdrabniania materiałów silnie abrazyjnych, stąd duży wzrost zainteresowania nimi użytkowników i producentów. W pracy podano elementy teorii rozdrabniania udarowego w kruszarkach odśrodkowych, klasyfikacje, opisy budowy, działania i charakterystyki techniczne najbardziej rozpowszechnionych kruszarek. Przedstawiono także ich możliwości technologiczne w procesach bardzo drobnego kruszenia surowców i uziarnionych produktów ceramicznych.

Keywords (PL): kruszarka udarowa, kruszarka odśrodkowa, kubizator, kruszenie udarowe

return…