Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 67, Issue: 1, 2015
  • pp: 88-92

download: article (PL)

Application of local correlations for determination of geotechnical parameters of stone ground within the precinct of Czorsztyn Lake

Abstract (EN)

A methodology is proposed for determining the strength parameters of stone ground and coarse-grained one, containing stone fractions. The methodology uses basic terraintial and laboratory examinations, including measurements of particle size distribution, volumetric density and moisture absorption, and applies local correlations together with the rule of “comparable experiments”. Three soils were taken from a region of the precinct of Czorsztyn Lake and subjected to the methodology. The proposed method allows determining necessary parameters of the stone ground when the methods described in related standards fail.

Keywords (EN): Stone ground, Coarse-grained ground, Geotechnical parameters, Czorsztyn Lake

Zastosowanie korelacji lokalnych do wyznaczania parametrów geotechnicznych gruntów kamienistych w obrębie zlewni Jeziora Czorsztyńskiego

Apostoł S.

Abstract (PL)

Zaproponowano metodologię wyznaczenie parametrów wytrzymałościowych gruntów kamienistych i gruboziarnistych z udziałem frakcji kamienistej w oparciu o podstawowe terenowe i laboratoryjne badania gruntu, obejmujące analizę uziarnienia, pomiary gęstości objętościowej i wilgotności oraz zastosowanie korelacji lokalnych i zasady „doświadczeń porównywalnych”. W obliczeniach posłużono się trzema gruntami pobranymi z rejonu zlewni Jeziora Czorsztyńskiego. Proponowana metoda pozwala określić niezbędne parametry gruntów kamienistych w sytuacji, gdy określenie ich metodami opisanymi w normach jest niemożliwe.

Keywords (PL): grunt kamienisty, grunt gruboziarnisty, parametry geotechniczne, Jezioro Czorsztyńskie

return…