Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 67, Issue: 1, 2015
  • pp: 81-87

download: article (PL)

Innovative instrumental measurement systems for quasi-3D monitoring of seepage and erosion processes and deformations in dams and dikes

Abstract (EN)

The development of measurement methods and the development of the methodology for their measurements and analysis, including the development of automatic systems for controlling the condition of built structures, make it possible to use more efficient and effective measurement solutions. This also applies to the hydro-engineering construction, in particular damming hydraulic structures, such as dams and flood protection dikes. For these structures, minimisation of the risk of failure and/or repairs is a very important issue. The article presents the concept of quasi-spatial monitoring of seepage and erosion processes and deformations using instrumental sensors, especially including innovative linear sensors. They enable a quality change in the monitoring of hydraulic structures into linear measurements and, with an appropriately designed system, into quasi-spatial ones.

Keywords (EN): Leakage, Erosion, Dam, Dike, Linear sensor, Condition assessment, Thermal monitoring

Innowacyjne, instrumentalne systemy pomiarowe quasi-3D monitoringu procesów filtracyjno-erozyjnych oraz odkształceń w zaporach i wałach

Radzicki K.

Abstract (PL)

Rozwój metod pomiarowych i ich analizy, w tym rozwój automatycznych systemów kontroli stanu obiektów budowlanych, daje możliwość stosowania skuteczniejszych i bardziej efektywnych rozwiązań pomiarowych. Dotyczy to również budownictwa hydrotechnicznego, w szczególności obiektów piętrzących takich jak zapory i wały przeciwpowodziowe. Dla obiektów tych minimalizacja ryzyka awarii i/lub remontów stanowi bardzo istotne zagadnienie. W artykule przedstawiono koncepcję monitoringu quasi przestrzennego procesów filtracyjno erozyjnych oraz odkształceń przy zastosowaniu instrumentalnych czujników pomiarowych w szczególności innowacyjnych czujników liniowych. Umożliwiają one zmianę jakościową w monitoringu obiektów z pomiarów punktowych na pomiary liniowe oraz przy odpowiednio zaprojektowanym systemie na quasi-przestrzenne.

Keywords (PL): przeciek, erozja, zapora, wał, czujnik liniowy, ocena stanu, termomonitoring

return…