Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 67, Issue: 1, 2015
  • pp: 77-80

download: article (PL)

Working conditions of seepage barriers for hydrotechnical structures

Abstract (EN)

Safety of hydrotechnical structures depends mainly on technical condition of seepage barriers of the embankment, foundation and abutments. According to a variety of hydrotechnical structures and different foundations there are many types of seepage barriers. Main requirements for designing and construction of the seepage barriers in embankment dams and levees are presented in the paper. There are two main groups of seepage barriers: upstream face lining and inclined or central cores. Due to the necessity of joining foundation treatment and embankment, the type and technology have to be chosen concerning many different factors. In designing seepage barriers, the knowledge is important on technology of sealing and information on the diversification of thickness and depth of the barrier, conducting works on construction in stages and working at variable water levels, different widths of core, and different foundation types, making constructions in fully and partially saturated zones, a long life–span, and resistance to atmosphere conditions and biological actions. Those factors have to be taken into consideration to design the level of crest of the seepage barrier and crest of the embankment, technical solution of joints between two technologies and joints with concrete structures. Due to complex conditions and consequences of malfunctioning of seepage barriers, maintenance during construction and operation is needed.

Keywords (EN): Embankment dams, Seepage barriers, Levees, Seepage, Safety of hydraulic structures

Warunki pracy elementów uszczelniających budowli hydrotechnicznych

Bojarski A., Opaliński P., Przecherski P.

Abstract (PL)

Bezpieczeństwo budowli hydrotechnicznych w dużej mierze zależy od stanu technicznego elementów uszczelniających podłoże, korpus oraz przyczółki. Ze względu na znaczne zróżnicowanie typów obiektów hydrotechnicznych oraz warunków geotechnicznych w jakich zostają posadowione, występuje wiele rodzajów elementów uszczelniających. Artykuł przedstawia podstawowe uwarunkowania dla projektowania i wykonawstwa elementów szczelnych w ziemnych budowlach hydrotechnicznych. Elementy te można podzielić na elementy szczelne na skarpie odwodnej (ekran) oraz na elementy szczelne wykonane w korpusie zapory najczęściej w centralnej części (rdzeń). Ze względu na konieczność zachowania ciągłości elementów szczelnych podłoża i budowli, wybór typu i technologii wykonania elementu szczelnego musi uwzględnić wiele czynników. Projektowanie elementów uszczelniających wymaga znajomości technologii uszczelnienia oraz umiejętności pozyskania informacji o zróżnicowaniu głębokości i wysokości uszczelnienia, możliwości etapowania prac przy wznoszeniu budowli, odpowiedniej do wysokości piętrzenia grubości elementów, wrażliwości na zróżnicowaną budowę geologiczną, pracy przy zmiennych poziomach piętrzenia wody, możliwości wykonania w warunkach gruntów nawodnionych i nienawodnionych, trwałości technicznej oraz odporności na działanie zwierząt i warunków atmosferycznych. Powyższe informacje na etapie projektu wykorzystane zostają do ustalenia odpowiedniej wysokości korony elementu w stosunku do poziomów piętrzenia wody i wysokości korony obiektu, możliwości połączenia elementów szczelnych o różnych technologiach wykonania, zdolności połączenia uszczelnienia z elementami betonowymi. Ze względu na złożoność warunków w jakich pracują oraz konsekwencje nieprawidłowej pracy elementów szczelnych konieczna jest także kontrola techniczna podczas ich wykonywania oraz eksploatacji.

Keywords (PL): zapory ziemne, elementy uszczelniające, wały przeciwpowodziowe, filtracja, bezpieczeństwo budowli hydrotechnicznych

return…