Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 67, Issue: 1, 2015
  • pp: 67-70

download: article (PL)

Effects of halloysite on the CaO-SiO2-H2O system in hydrothermal conditions

Abstract (EN)

This paper presents the results of the studies carried out in the model systems and concerning the tobermorite synthesis with an addition of halloysite. Quartz sand and quicklime were the main raw material constituents. The mixtures of these constituents and 5%, 10% or 30% of halloysite in the form of homogenous slurries underwent hydrothermal treatment for 12 h at 180 °C. The resultant composites were analysed for their phase composition using XRD, DTA and TG methods. The microstructure was examined using SEM. Tobermorite was the principle reaction product. When 30% halloysite was added to the mixture containing CaO and SiO2, the formation of katoite was found.

Keywords (EN): Tobermorite, Haloysite, Katoite, Autoclaved aerated concrete, Hydrothermal conditions

Wpływ haloizytu na układ CaO-SiO2-H2O w warunkach hydrotermalnych

Owsiak Z., Sołtys A.

Abstract (PL)

Artykuł przedstawia wyniki badań przeprowadzonych w układach modelowych, dotyczących syntezy tobermorytu z dodatkiem haloizytu. Głównymi składnikami surowcowymi były piasek kwarcowy i wypalony tlenek wapnia. Mieszaniny tych składników i haloizytu, dodanego w ilości 5%, 10% lub 30%, przeprowadzono w stan homogenicznych zawiesin, które poddano obróbce w warunkach hydrotermalnych w temperaturze 180 °C przez 12 h. Uzyskane tworzywa charakteryzowano wykorzystując metody XRD, DTA i TG. Do badania mikrostruktury zastosowano skaningową mikroskopię elektronową (SEM). Podstawowym produktem syntezy był tobermoryt. W przypadku dodatku 30% haloizytu do mieszaniny zawierającej CaO i SiO2 stwierdzono występowanie katoitu.

Keywords (PL): tobermoryt, haloizyt, katoit, beton, komórkowy, warunki hydrotermalne

return…