Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 67, Issue: 1, 2015
  • pp: 9-14

download: article (EN)

Colour properties of pigments based on YMnO3

Abstract (EN)

Inorganic pigments of the YMnx(CuSn)1-xOδ (CuSn) and YMnx(NiSn)1-xOδ (NiSn) type, where x = 0.9, 0.5, 0.1, were prepared by wet mechanical activation. Influence of composition and calcination temperature on the colour properties, particle size distribution and phase purity was examined. The pigments were applied into a ceramic glaze and organic matrix. With the calcination temperature increasing from 1000 °C to 1200 °C and with the decreasing content of Mn, the colour of the pigment powders changed from black to dark green in case of CuSn and from black to dark brown in case of NiSn. Particle size distributions (PSD) of the prepared powders varied in the interval suitable for pigment applications. A complete solid solution (hexagonal YMnO3) was obtained only in the case of YMn0.9(CuSn)0.1Oδ. The effect of mineralizers (AlF3, Na3AlF6, H3BO3, Na2CO3) on the colour properties and phase composition was also investigated. The prepared powders were compared with the industrially produced pigments.

Keywords (EN): Perovskite structure, Mineralizer, Colour properties, Ceramic pigment, Particle size distribution, XRD analysis

Właściwości barwne pigmentów opartych na YMnO3

Burkovičová A., Dohnalová Ż, Šulcová P.

Abstract (PL)

Wykorzystując aktywację mechaniczną na mokro, przygotowano nieorganiczne pigmenty typu YMnx(CuSn)1-xO3±δ (CuSn) i YMnx(NiSn)1-xO3±δ (NiSn), gdzie x = 0,9, 0,5, 0,1. Zbadano wpływ składu i temperatury kalcynacji na właściwości barwne, rozkład wielkości cząstek i czystość fazową. Pigmenty zastosowano w szkliwie ceramicznym i osnowie organicznej. Wraz ze zwiększaniem temperatury kalcynacji od 1000 °C do 1200 °C i zmniejszaniem zawartości Mn, barwa proszków zmieniała się od czarnej do  ciemnozielonej w przypadku pigmentów CuSn i od czarnej do ciemnobrązowej w przypadku pigmentów NiSn. Rozkłady wielkości cząstek (PSD) przygotowanych proszków zmieniały się w zakresie odpowiednim do zastosowania w roli pigmentów. Tylko w przypadku YMn0,9(CuSn)0,1O3±δ otrzymano Wyłącznie roztwór stały (heksagonalny YMnO3). Zbadano również wpływ mineralizatorów (AlF3, Na3AlF6, H3BO3, Na2CO3) na właściwości barwne i skład fazowy. Przygotowane proszki porównano z przemysłowo wytwarzanymi pigmentami.

Keywords (PL): struktura perowskitu, mineralizator, właściwości barwne, pigment ceramiczny, rozkład wielkości cząstek, analiza XRD

return…