Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 66, Issue: 4, 2014
  • pp: 451-462

download: article (PL)

The effect of admixtures of polypropylene and acrylic fibres on shrinkage cracks of renovation plasters

Abstract (EN)

Formation of shrinkage cracks in renovation plasters is still a topical subject. We know the causes for shrinkage cracks formation, but in literature it is difficult to find an answer to the question of what to do to reduce this vulnerability. One way is to use reinforcement in the form of fibres. The effect of incorporation of polypropylene and polyacrylonitrile fibres to restoration mortars on the formation of shrinkage cracks. For this purpose, a recipe of dry mixture consisting of silica sand, cement, aeration additives and lightweight aggregate (perlite) has been prepared. The mixture was stirred with dry fibres for approx 60 s, and then with water for additional 60 s. The resultant mortar was then transferred to the testing gutter, and thickened. Thus prepared sample was cured at 53 °C in an oven equipped with air circulation. After this cycle, shrinkage cracks appeared in the surface of the sample. The type, length, and fibre content dependence of the resistance to cracking of the renovation plasters was studied by measuring the length and width of cracks. To verify the optimization method and to optimize the size and number of fibres introduced to a plaster, the statistical approach based on the multiple regression analyses was used. A significant reduction in the width and the length of shrinkage cracks has been obtained in case of the renovation plasters reinforced with polypropylene fibres with circular cross-sections and acrylic ones when their length and the amount was about 12 mm and about 1.2 kg/m3, respectively. The fibrillated polypropylene fibres were less effective in reducing the formation of shrinkage cracks. The influence of fibres on the formation of shrinkage cracks in the restoration plasters during the curing was studied on the basis of changes in the average width and the total length of the cracks per testing gutter. The mathematical calculations confirmed the usefulness of the gutter method to evaluate the susceptibility of a plaster to create shrinkage cracks.

Keywords (EN): Renovation plaster, Dispersed reinforcement, Crack, Shrinkage crack, Mortar additive

Wpływ domieszek włókien polipropylenowych i poliakrylowych na powstawanie rys skurczowych tynków renowacyjnych

Brachaczek W., Górecka I., Gondek E., Szczęszek E.

Abstract (PL)

Powstawanie rys (pęknięć) skurczowych tynków renowacyjnych jest wciąż aktualnym tematem. Chociaż znane są przyczyny ich tworzenia się, to w literaturze trudno znaleźć odpowiedź na pytanie, co zrobić, aby obniżyć tę wrażliwość. Jednym ze sposobów jest stosowanie zbrojenia w postaci włókien. Badano wpływ domieszek włókien polipropylenowych i poliakrylowych w zaprawach renowacyjnych na powstawanie tych rys. W tym celu przygotowano recepturę suchej mieszanki, składającej się z piasku kwarcowego, cementu, domieszek napowietrzających i lekkiego kruszywa (perlitu). Uzyskaną zaprawę mieszano przez ok. 60 s. z włóknami na sucho, po czym dodawano wodę. Dalsze mieszanie prowadzono przez kolejne 60 s. Rozrobiony materiał przenoszono następnie do rynny skurczowej i zagęszczano. Tak przygotowane próbki utwardzano w temperaturze 53 °C w suszarce wyposażonej w cyrkulację powietrza. Po tym cyklu na powierzchni próbek pojawiały się rysy skurczowe. Badano zależność pomiędzy rodzajem, długością i udziałem włókien, a wrażliwością tynków renowacyjnych na powstawanie rys poprzez pomiar długości i szerokości powstałych pęknięć. Istotną redukcję szerokości i długości rys uzyskano dla zapraw zawierających włókna polipropylenowe o przekroju koła oraz włókna poliakrylowe o długości 12 mm w ilości ok. 1,2 kg/m3 tynku renowacyjnego. Do weryfikacji przyjętej metody oraz optymalizacji wielkości i ilości włókien zastosowano metody statystyczne, wykorzystujące regresję wieloraką. Mniejszą efektywność w ograniczaniu powstawania rys skurczowych wykazywały włókna polipropylenowe, fibrylizowane. Analizowano wpływ włókiem na powstawanie rys skurczowych podczas utwardzania tynków renowacyjnych na podstawie zmiany średniej szerokości rys skurczowych i całkowitą długość rys w przeliczeniu na jedną rynnę skurczową. Przeprowadzone obliczenia matematyczne potwierdziły przydatność zastosowanej metody pomiarowej, wykorzystującej rynnę skurczową do oceny podatności tynku na tworzenie rys.

Keywords (PL): tynk renowacyjny, zbrojenie rozproszone, pęknięcie, rysa skurczowa, dodatki do zapraw

return…