Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 66, Issue: 4, 2014
  • pp: 424-428

download: article (PL)

Functional coatings obtained on soda-lime-silica glasses using chemical etching

Abstract (EN)

The paper reports an attempt of obtaining the functional coatings on soda-lime-silica glasses by wet chemical etching. Based on a literature review, hydrofluoric acid has been selected as an etching medium. All glass samples were subjected to dealkalization before the chemical etching process. The etched glasses were characterized with respect to their optical properties, microstructures and wetting properties measured by static contact angle. The wet etching process was controlled by measurements of pH. The obtained glass surfaces showed an increase in degree of roughness, a relative increase of static contact angle when compared to the base glass, and an increased level of transmittance in the visible and near infrared wavelength range.

Keywords (EN): Functional coatings, Glass surface, Wet etching process, Static contact angle

Powłoki funkcyjne na szkle sodowo-wapniowo-krzemianowym otrzymane na drodze trawienia chemicznego

Zontek-Wilkowska J., Wasylak J.

Abstract (PL)

W pracy podjęto próbę otrzymania powłok funkcyjnych na szkle sodowo-wapniowo-krzemianowym na drodze trawienia chemicznego. W oparciu o przegląd literaturowy wybrano różne medium trawiące w postaci kwasu fluorowodorowego. Próbki przed trawieniem poddano procesowi dealkalizacji. Każde z wytrawionych szkieł scharakteryzowano pod względem właściwości optycznych, mikrostruktury oraz procesu zwilżania powierzchni poprzez pomiar statycznego kąta zwilżania, natomiast postęp procesu trawienia chemicznego kontrolowano poprzez pomiary pH. W wyniku przeprowadzonych doświadczeń otrzymano powierzchnie szklane charakteryzujące się zwiększonym stopniem chropowatości, zwiększonym w stosunku do szkła podstawowego statycznym kątem zwilżania, jak również zwiększonym poziomem transmitancji w zakresie zarówno fali widzialnej, jak i bliskiej podczerwieni.

Keywords (PL): powłoki funkcyjne, powierzchnia szkła, trawienie chemiczne, statyczny kąt zwilżania

return…