Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 66, Issue: 4, 2014
  • pp: 408-411

download: article (PL)

The influence of zinc oxide on microstructural features of crude ceramic glazes

Abstract (EN)

In the present study the influence of zinc oxide (ZnO) on microstructural properties of row ceramic glazes from the SiO2-Al2O3-MgO-CaO-K2O-Na2O system were examined. The microstructure of glazes were determined by scanning electron microscopy (SEM) with an elemental composition analyzer in microareas (EDS), X-ray diffraction (XRD) and infrared spectroscopy (FTIR). X-ray diffraction, mid-infrared spectroscopy (MIR) and far-infrared spectroscopy (FIR) showed that zinc oxide incorporated to the glazes in an amount of 6% weight was a modifier of the glaze structure.

Keywords (EN): Glaze, Microstructure, Oxides, ZnO

Wpływ dodatku tlenku cynku na właściwości mikrostrukturalne surowych szkliw ceramicznych

Leśniak M., Sitarz M., Partyka J., Gasek K.

Abstract (PL)

W niniejszej pracy zbadano wpływ tlenku cynku (ZnO) na właściwości mikrostrukturalne surowych szkliw ceramicznych z układu SiO2-Al2O3-MgO-CaO-K2O-Na2O. Mikrostrukturę badano metodą skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM) z analizatorem składu pierwiastkowego w mikroobszarach (EDS), dyfrakcją promieniowania rentgenowskiego (XRD) oraz spektroskopią w podczerwieni (FTIR). Dyfrakcja rentgenowska oraz badania w zakresie środkowej (MIR) i dalekiej (FIR) podczerwieni wykazały, że tlenku cynku dodany w ilości 6% wagowych pełni funkcję modyfikatora struktury szkliw.

Keywords (PL): szkliwo, mikrostruktura, tlenki, ZnO

return…