Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 66, Issue: 4, 2014
  • pp: 401-407

download: article (PL)

A calculation method of specific permeability of selected dolostones

Abstract (EN)

During thermal decomposition of carbonate raw materials, e.g. dolomite, carbon dioxide flows from a reaction front to environment through produced, porous dolomitic lime. In mathematical models of carbonate raw materials thermal decomposition the carbon dioxide flux is written using Darcy’s equation. Specific permeability of porous dolomitic lime is a factor included in the equation. Therefore the aim of the paper is the proposal of a calculation method of dolomitic lime specific permeability. Knowledge of the dolomitic lime specific permeability may be a base of mathematical modelling of thermal decomposition of dolomite, which occurs during production of various goods e.g. glass or refractories.

Keywords (EN): Dolomite, Decarbonisation, Specific permeability

Metoda obliczenia przepuszczalności właściwej wybranych wapieni dolomitowych

Lech R., Weisser P.

Abstract (PL)

Podczas dekarbonatyzacji surowców węglanowych, np. dolomitu, ditlenek węgla przepływa od frontu reakcji do otoczenia przez powstałe, porowate wapno dolomitowe. W modelach matematycznych dysocjacji termicznej surowców węglanowych strumień ditlenku węgla zapisuje się przy użyciu równania Darcy’ego, w którym jednym z czynników jest przepuszczalność właściwa. Dlatego celem niniejszej pracy jest zaproponowanie sposobu obliczenia przepuszczalności właściwej wapna dolomitowego, co pozwoli na modelowanie matematyczne dysocjacji termicznej dolomitu, zachodzącej podczas produkcji różnych wyrobów, w tym szkła i materiałów ogniotrwałych.

Keywords (PL): dolomit, dekarbonatyzacja, przepuszczalność właściwa

return…