Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 66, Issue: 4, 2014
  • pp: 393-400

download: article (PL)

Effects of aluminate glassy phase on polymorphic transformation of β-C2S to γ-C2S

Abstract (EN)

The process of polymorphic self-desintegration of calcium orthosilicate is a known phenomenon, and is the basis of the comprehensive method developed by Grzymek which comprises simultaneous production of aluminium oxide and high-alite Portland cement. In the paper the influence of the quantity of glassy phase, coming from aluminate phase (C12A7), and the course of cooling process on the polymorphic transition of β-C2S to γ-C2S was studied. It is indicated that the changeable quantity of aluminate phase influences both the stabilization of β-C2S to γ-C2S polymorphic transition, and the temperature changes of α’L-C2S to β-C2S transitions. The presence of the aluminate phase also leads to acceleration of self-desintegration based on the polymorphic transition of calcium orthosilicate.

Keywords (EN): Calcium orthosilicate, Self-desintegration, Self-desintegration method, Grzymek’s method

Wpływ glinianowej fazy szklistej na przemianę polimorficzną β-C2S w γ-C2S

Pyzalski M.

Abstract (PL)

Proces polimorficznego samorozpadu ortokrzemianu wapnia stanowi podstawę kompleksowej metody produkcji tlenku glinu przy jednoczesnej produkcji wysokoalitowego cementu portlandzkiego metodą opracowaną przez prof. dr inż. Jerzego Grzymka. W pracy wyjaśniono wpływ ilości fazy szklistej pochodzącej od fazy glinianowej (C12A7), a także procesu chłodzenia na przebieg polimorficznej przemiany β-C2S w γ-C2S. Wykazano, że ilość fazy glinianowej wpływa zarówno na proces stabilizacji przemiany polimorficznej β-C2S w γ-C2S, jak i na temperaturę przemiany αL-C2S w β-C2S. Z występowaniem fazy glinianowej łączy się również wzrost szybkości procesu samorozpadowej przemiany polimorficznej ortokrzemianu wpnia.

Keywords (PL): ortokrzemian wapnia, samorozpad, metoda samorozpadowa, metoda Grzymka

return…