Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 66, Issue: 4, 2014
  • pp: 362-366

download: article (PL)

The refractory lining of a rotary–rocking furnace in lead metallurgy

Abstract (EN)

A metallurgical process with particular references to factors influencing the service life of the refractory lining was characterized. The influence of a charge composition on chemical corrosion of the lining was studied applying thermodynamic calculations. The amount of liquid phases and the extraction degree of selected components of refractory material to slag were calculated. The results of calculations were confronted with industrial tests of the refractories. On that basis, the conclusions referring to the selection of refractory materials were formulated, taking into consideration the chemical character of the charge with reference to the concentration of sulphide and oxide components.

Keywords (EN): Lead metallurgy, Refractories, Extraction of oxide components, Corrosion

Wyłożenie ogniotrwałe pieca obrotowo-wahadłowego w metalurgii ołowiu

Wojsa J., Śliwa A., Pochwała T.

Abstract (PL)

Scharakteryzowano proces metalurgiczny ze szczególnym uwzględnieniem czynników wpływających na trwałość wyłożenia ogniotrwałego. Na drodze obliczeniowej wykazano wpływ rodzaju wsadu na korozję chemiczną wyłożenia. Obliczono udział powstających faz ciekłych i stopień ekstrakcji wybranych składników materiałów ogniotrwałych do żużla. Wyniki obliczeń skonfrontowano z efektami prób przemysłowych. Na tej podstawie sformułowano wnioski odnośnie wyboru odmian materiałów ogniotrwałych w powiązaniu z charakterem wsadu, to znaczy z udziałami składników siarczkowych i tlenkowych.

Keywords (PL): metalurgia ołowiu, materiały ogniotrwałe, ekstrakcja składników tlenkowych, korozja

return…