Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 66, Issue: 3, 2014
  • pp: 321-330

download: article (PL)

Light weight glass-ceramic aggregates for building industry

Abstract (EN)

The requirements for new materials with improved functional properties, environmental friendly and, if possible, not more expensive than the materials traditionally used in building materials technologies are connected with the continuous development of building technologies. That means the necessity to use the commonly available and relatively cheap raw materials as well as waste and less conventional components for obtaining novel materials for the use in building industry. Perlite is the promising raw material with potential to be used for producing new building materials apart from its traditional applications in the thermally expanded form. Additionally, as a secondary product of the perlite expansion process, the fraction of expanded perlite with very small grain size of < 0.1 mm is produced as a waste material. The Institute of Ceramics and Building Materials – Division of Glass Building Materials has undertaken research work on production technology of light weight glass-ceramic aggregates for the use in building industry. The technology uses superfine-grained raw perlite and waste fraction of the expanded perlite or waste phosphate sludge.

Keywords (EN): Perlite, Waste fraction of perlite, Light weight building aggregate, Glass-ceramic material

Lekkie kruszywa szklano-krystaliczne z surowców odpadowych dla przemysłu materiałów budowlanych

Żelazowska E., Pichniarczyk P., Najduchowska M.

Abstract (PL)

Rozwój przemysłu materiałów budowlanych wymaga nowych materiałów o coraz lepszych właściwościach użytkowych, a przy tym przyjaznych środowisku naturalnemu i możliwie nie droższych od tradycyjnych. Oznacza to konieczność opracowania technologii otrzymywania nowych materiałów o podwyższonych właściwościach przy wykorzystaniu możliwie tanich i dostępnych surowców, w tym materiałów odpadowych. Perlit jest jednym z surowców, na bazie którego możliwe jest uzyskanie nowych materiałów dla budownictwa, poszerzających możliwości jego wykorzystania poza obecne zastosowania w formie ekspandowanej. Ponadto, podczas procesu ekspandacji powstaje znaczna ilość pyłu o uziarnieniu poniżej 0,1 mm, który stanowi uciążliwy odpad generujący koszty składowania. Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych – Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie podjął prace badawcze nad opracowaniem nowych materiałów o charakterze lekkich kruszyw szklano-krystalicznych na bazie drobnych frakcji perlitu surowego i odpadu perlitu ekspandowanego oraz odpadowego szlamu fosforanowego.

Keywords (PL): perlit surowy, odpad perlitu, lekkie kruszywo, materiał szklano-krystaliczne

return…