Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 66, Issue: 3, 2014
  • pp: 286-291

download: article (PL)

Low temperature oxidation of CO on Au-Al2O3-Co3O4 catalysts

Abstract (EN)

In this paper, some physicochemical properties and results of catalytic measurements for low temperature CO oxidation of selected gold catalysts deposited on γ-Al2O3, Co3O4 and Al2O3-Co3O4 (1:1 molar ratio) were described. The catalytic supports were prepared with a spray pyrolysis method by using aqueous solutions of aluminium and cobalt nitrates. The spray pyrolysis method guarantees the one-stage synthesis of powders with spherical-shape of particles and high homogeneity of chemical composition. The gold particles were deposited on the supports in an amount of 2 wt%. The prepared samples were characterized by XRD, N2 adsorption, SEM, LALLS for particle size analysis, and with respect to catalytic activity in the reaction of low temperature CO oxidation. The highest activity showed Au/Co3O4 which had 90% CO conversion at 148 °C.

Keywords (EN): Spray pyrolysis, gold catalysts, γ-Al2O3, Co3O4

Niskotemperaturowe utlenianie CO na katalizatorach Au-Al2O3-Co3O4

Rajska M., Małecka B.

Abstract (PL)

W artykule została przedstawiona charakterystyka fizykochemiczna oraz wyniki badań katalitycznych dla reakcji niskotemperaturowego utleniania CO na wybranych katalizatorach złotych naniesionych na γ-Al2O3, Co3O4 oraz Al2O3-Co3O4 (1:1 mol tlenku). Podłoża katalityczne zostały otrzymane za pomocą rozkładu termicznego aerozolu wodnego roztworu azotanów glinu i/lub kobaltu. Metoda termicznego rozkładu aerozolu soli pozwoliła na jednoetapową syntezę proszków o kulistych ziarnach i dużej homogeniczności składu. Na otrzymane podłoża zostało naniesione złoto za pomocą metody osadzania ze strącaniem w ilości 2% wag. Otrzymane nośniki oraz katalizatory złote zostały następnie scharakteryzowane za pomocą technik XRD, BET, SEM i analizy ziarnowej. Uzyskane materiały badano również pod kątem aktywności katalitycznej w reakcji niskotemperaturowego utleniania CO. Najwyższą aktywność katalityczną wykazał układ złoto/ tlenek kobaltu, który w temperaturze 148 °C osiągnął stopień konwersji równy 90%.

Keywords (PL): termiczny rozkład aerozolu soli, katalizatory złote, γ-Al2O3, Co3O4

return…