Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 66, Issue: 3, 2014
  • pp: 245-252

download: article (PL)

The use of asbestos wastes in ceramic masses for the manufacture of building ceramics

Abstract (EN)

The paper presents the results of studies where asbestos-cement was used as an additive to a ceramic mass designed for production of building bricks. In these study, both raw and calcined at 700 °C asbestos-cement wastes were used. Ceramic masses contained up to 10 wt% of asbestos materials. After formed, the green compacts were fired in a laboratory furnace at temperatures of 950-1050 °C. After firing, the basic ceramic product properties such as linear shrinkage, water absorption, open porosity, apparent density, compressive strength and freeze resistance were determined. The microstructure of the obtained materials was examined by scanning electron microscopy (SEM), and the mineral composition was determined by X-ray diffraction (XRD). The results of this study indicate that asbestos-containing materials can be used as one of the raw materials in the manufacture of ceramic products, but only as a small share in ceramic masses.

Keywords (EN): Cement-asbestos, Utilization, Ceramics, building brick

Zastosowanie odpadów azbestowych w masach ceramicznych do produkcji ceramiki budowlanej

Kusiorowski R., Zaremba T., Piotrowski J., Jung T.

Abstract (PL)

W pracy przedstawiono wyniki badań z wykorzystaniem azbestocementu jako dodatku do masy ceramicznej stosowanej w produkcji wyrobów ceglarskich. W badaniach wykorzystano, zarówno surowy jak i prażony w 700 °C, odpad eternitowy. Przygotowano plastyczne masy ceramiczne zawierające do 10% mas. odpadu, z których formowano kształtki i wypalano w laboratoryjnym piecu sylitowym w zakresie temperatury 950-1050 °C. Po wypaleniu zbadano skurczliwość liniową, nasiąkliwość wodną, porowatość otwartą, gęstość pozorną, wytrzymałość na ściskanie oraz mrozoodporność. Mikrostrukturę uzyskanych tworzyw badano metodą skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM), a skład mineralny wyznaczono metodą dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego (XRD). Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że materiały zawierające azbest mogą być używane jako jeden z surowców w produkcji wyrobów ceramicznych, jednak tylko przy niewielkim jego udziale w masie ceramicznej.

Keywords (PL): azbestocement, utylizacja, ceramika, cegła budowlana

return…