Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 66, Issue: 2, 2014
  • pp: 197-202

download: article (EN)

High efficiency inductive thermoelectric generator – illusion or reality

Abstract (EN)

Direct current thermoelectric generators are well known. We present a thermal to electricity generator based on the Seebeck effect, connected to an inductive load operated at around 100 kHz. Jon Schroeder, in 1995, published a brochure on a similar device. In 2008, an efficiency was measured on his generator of 15%. Due to the design, no temperature measurements could be made, but estimating the temperature difference, this efficiency is about double the efficiency of a thermo-electric generator (DC). Two prototypes are designed with electrical and thermal measurements. This is a paradigm for thermoelectrics: A possible solution to \"beat\" the ZT materials barrier. We need to validate the prior measurements of 2008, and to try and understand the mechanisms, that produce such a high efficiency.

Keywords (EN): Thermoelectricity, Electricity generation, Inductance

Wysokowydajny indukcyjny generator termoelektryczny – złudzenie albo rzeczywistość

Stockholm J.

Abstract (PL)

Generatory termoelektryczne prądu stałego są dobrze znane. Pokazano generator oparty na efekcie Seebecka podłączony do obciążenia impedancyjnego działającego przy około 100 kHz. Jon Schroeder opublikował w 1995 broszurę dotyczącą podobnego urządzenia. W roku 2008 zmierzono wydajność jego generatora wynoszącą 15%. Powody konstrukcyjne uniemożliwiły pomiar temperatury, ale oszacowanie różnicy temperatury wskazuje, że wydajność ta jest dwukrotnie większa od wydajności typowego generatora termoelektrycznego (DC).  Zaprojektowano dwa prototypy do pomiarów elektrycznych i temperaturowych. Odzwierciedlają one paradygmat termoelektryczności: dostarczyć takie prawdopodobne rozwiązanie, aby pokonać barierę materiałową współczynnika jakości ZT. Praca wychodzi naprzeciw istniejącej potrzebie potwierdzenia ważności wcześniejszych pomiarów z 2008 roku i chęci zrozumienia mechanizmów odpowiedzialnych za tak wysoką wydajność.

Keywords (PL): termoelektryczność, wytwarzanie elektryczności, indukcyjność

return…