Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 66, Issue: 2, 2014
  • pp: 165-169

download: article (PL)

Crystallization of silicate-phosphate glasses from the NaCaPO4–SiO2–BPO4 system

Abstract (EN)

In this paper, silicate-phosphate glasses from the NaCaPO4-SiO2 system with the addition of boron ions were the subject of interest. The devitrification of this glasses was conducted. Thermal investigations (DSC) have shown that the introduction of B3+ ions changes the course of crystallization from multistep to one-step process (presence of only a weak exothermic peak on DSC curves) for silicate-phosphate glasses. The direct crystallization of selected glasses from the NaCaPO4-SiO2-BPO4 system was carried out in a gradient furnace. XRD and MIR methods were used to study the structure of the glass-crystalline materials. The results confirmed the appearance of only one crystalline phase after heat treatment of the glasses and showed their high thermal resistance.

Keywords (EN): Direct crystallization, Silicate-phosphate glasses, Devitrification

Krystalizacja szkieł krzemianowo-fosforanowych z układu NaCaPO4–SiO2–BPO4

Bułat K., Sitarz M., Pszczoła J., Wajda A.

Abstract (PL)

Przedmiotem badań w przedstawionej pracy były likwacyjne szkła krzemianowo-fosforanowe z układu NaCaPO4-SiO2, do których wprowadzono jony B3+, a następnie przeprowadzono ich dewitryfikację. Pomiary termiczne (DSC) pozwoliły stwierdzić, że dodatek jonów boru zmienia przebieg krystalizacji szkieł krzemianowo-fosforanowych z wieloetapowego w jednostopniowy (widoczny tylko jeden słaby efekt egzotermiczny na krzywych DSC). Kierowaną krystalizację wybranych szkieł z układu NaCaPO4-SiO2-BPO4 wykonano w piecu gradientowym. Otrzymane w ten sposób dewitryfikaty poddano badaniom strukturalnym (XRD, MIR), które potwierdziły pojawienie się tylko jednej fazy krystalicznej podczas ich wygrzewania oraz dużą odporność termiczną badanych szkieł.

Keywords (PL): kierowana krystalizacja, szkło krzemianowo-fosforanowe, dewitryfikacja

return…