Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 66, Issue: 2, 2014
  • pp: 146-150

download: article (PL)

The influence of Na2O to K2O molar ratio on some properties of sanitary glazes

Abstract (EN)

Industrial applications of sanitary glazes require not only sufficiently high surface properties of glazed products, but also technological parameters allowing the reduction of production costs. Chemical composition belongs to the most important factors determining properties of glazes. Determination of the exact role of individual components of a glaze is essential to achieve better functionality of products, and to modify selected surface properties of the glazed products, positively affecting their quality. This applies also to understanding practical behaviour of glazes during real industrial firing cycles. In this work, the influence of variable amounts of Na2O and K2O on technological properties of glazes was investigated. Five experimental glazes that differed in a mole ratio of sodium and potassium oxides in the glaze composition were prepared. Viscosity, characteristic temperatures and thermal expansion coefficients were determined by means hot stage microscopy and dilatometry. The obtained results permitted to assign the transformation temperature for each glaze.

Keywords (EN): Porcelain glaze, Alkali oxides, Viscosity, Thermal expansion coefficient

Wpływ stosunku molowego Na2O do K2O na podstawowe właściwości szkliw porcelanowych

Gasek K., Partyka J., Gajek M.

Abstract (PL)

Szkliwa ceramiczne stosowane w przemyśle wyrobów sanitarnych muszą gwarantować nie tylko wystarczająco wysoką jakość otrzymywanych powierzchni szkliwionych, ale również wyróżniać się odpowiednimi parametrami technologicznymi. Jednym z ważniejszych czynników determinujących właściwości szkliw jest odpowiednio dobrany skład chemiczny. Dokładne określenie roli poszczególnych składników szkliwa jest konieczne, by osiągnąć lepszą funkcjonalność szkliwionych wyrobów, a także aby móc modyfikować wybrane właściwości powierzchni szkliwionych wyrobów, wpływając dodatnio na ich jakość. W niniejszej  pracy badano wpływ zmiennej zawartości tlenku sodu i potasu na właściwości technologiczne szkliw. Przygotowano pięć szkliw, których składy różniły się jedynie stosunkiem molowym Na2O do K2O. Zbadano podstawowe właściwości technologiczne szkliw: lepkość metodą spływu, temperatury charakterystyczne oraz współczynnik rozszerzalności cieplnej szkliw metodą dylatometryczną.

Keywords (PL): szkliwo porcelanowe, udział molowy tlenków, tlenki alkaliczne, lepkość, współczynnik rozszerzalności cieplnej

return…