Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 66, Issue: 2, 2014
  • pp: 135-140

download: article (PL)

Hydrolytic resistance of glasses for immobilization of hazardous wastes

Abstract (EN)

Vitrification is currently the most effective method of disposal of hazardous wastes. This method permanently immobilizes toxic elements into the glass structure, that behave like glass modifiers. Glass coming from the P2O5-Fe2O3 system was studied with respect to the radioactive waste immobilization. Na2SO4 and CaCl2 were used as model wastes. Borosilicate glass for immobilization of medical ashes was also studied. Hydrolytic resistance of the glasses prepared from glass-waste mixtures was investigated. The obtained results confirmed usefulness of the glasses for the vitrification of the studied wastes.

Keywords (EN): Phosphate glass, Borosilicate glass, Vitrification, Hazardous waste, Immobilization

Odporność hydrolityczna szkieł do immobilizacji odpadów szkodliwych

Ciecińska M., Stoch P.

Abstract (PL)

Witryfikacja jest obecnie najskuteczniejszą metodą unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych. Pozwala ona na trwałe unieruchomienie w strukturze szkła pierwiastków szkodliwych, które pełnią rolę modyfikatorów więźby szkła. W pracy badano szkło z układu P2O5–Fe2O3 przeznaczone do immobilizacji odpadów radioaktywnych. Jako modelowy odpad radioaktywny posłużyły Na2SO4 oraz CaCl2. Badano także szkło borokrzemianowe przeznaczone do unieszkodliwiania odpadów medycznych w postaci popiołu. Przeprowadzono badania odporności hydrolitycznej szkieł uzyskanych z mieszanin szkło-odpad. Na tej podstawie określono wpływ ilości dodawanego do szkła odpadu na ich odporność hydrolityczną. Przeprowadzone badania obu rodzajów szkieł wykazały ich przydatność jako matryce do witryfikacji wybranych grup odpadów.

Keywords (PL): : szkła fosforanowe, szkła borokrzemianowe, witryfikacja, immobilizacja, odpad szkodliwy

return…