Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 66, Issue: 2, 2014
  • pp: 115-120

download: article (PL)

Basic physical characteristics of selected mineral sorbents

Abstract (EN)

Spills of petroleum substances are neutralized by collecting oil from the environment. This task is realized by using both mechanical methods and absorbent materials called sorbents; the mechanical methods use specially designed devices that collect the spilled oil from the surface of water or soil as appropriate mixtures. The aim of this study was to show differences in characteristics of selected mineral sorbents available on the Polish market. The sorbents selected for the study had different chemical compositions and grain sizes. The observations had been taken from optical microscopy, which permitted to evaluate the microstructure and porosity of samples to some extent. Oil absorption capacity of sorbents had been measured.

Keywords (EN): Mineral sorbent, Porosity, Absorbency

Charakterystyka podstawowych właściwości fizycznych wybranych sorbentów mineralnych

Riegert D., Radwan K., Suchorab P., Rakowska J.

Abstract (PL)

Rozlewy substancji ropopochodnych likwiduje się poprzez zebranie oleju ze środowiska. Zadanie to spełniają metody mechaniczne, w których za pomocą specjalnie skonstruowanych urządzeń zbiera się rozlany olej z mieszaniną wodno-olejową z powierzchni wody czy gruntu, lub materiały pochłaniające nazywane sorbentami. Celem badań było pokazanie różnic pomiędzy charakterystycznymi cechami wybranych sorbentów mineralnych, dostępnych na polskim rynku. Sorbenty wybrane do badań różniły się między sobą składem chemicznym i wielkością ziarna. Wykonano obserwacje przy użyciu mikroskopu, które pozwoliły na ocenę mikrostruktury i porowatości poszczególnych próbek. Wykonano badania zdolności pochłaniania oleju badanych sorbentów. 

Keywords (PL): sorbent mineralny, porowatość, chłonność

return…