Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 66, Issue: 1, 2014
  • pp: 81-87

download: article (PL)

The influence of full water saturation on selected physico-mechanical properties of ceramic body

Abstract (EN)

The article presents the results of research concerning an impact of water on selected properties of ceramic ordinary and clinker bricks. As diagnostic features, describing effects of water on the ceramic brick behaviour, compressive strength, hardness and linear elongation were selected in the dry state and the state of full water saturation. For studies, two types of ceramic bricks were selected with significantly different mechanical and physical properties. The compressive strength of the bricks was 35 MPa and 70 MPa, respectively. Porosity and absorbability also differentiated the two materials. In case of the brick of lower strength total porosity was 46%, but the ceramic brick of higher strength showed a total porosity of 31%, an increased content of non-reacted clay raw materials, and therefore increased susceptibility to water. The volumetric absorbability of both brick materials was 40% and 26%, respectively. The tests were also carried out on clinker bricks of a strength more than100 MPa, a total porosity of 22% and a volumetric absorbability of 15%. The clinker bricks showed a full resistance to water action.

Keywords (EN): Ceramic brick, Water, Physical properties, Mechanical properties, Linear elongation

Wpływ pełnego nasycenia wodą na wybrane właściwości fizyko-mechaniczne cegły ceramicznej

Stryszewska T.

Abstract (PL)

W artykule zostały przedstawione wyniki badań dotyczące wpływu wody na wybrane właściwości cegły ceramicznej zwykłej i klinkierowej. Jako cechy diagnostyczne, na podstawie których badano wpływ wody na czerep cegły ceramicznej wybrano wytrzymałość na ściskanie, twardość oraz wydłużenie liniowe, mierzone w stanie wysuszonym oraz w stanie pełnego nasycenia wodą. Do badań wybrano dwa rodzaje cegły ceramicznej zwykłej o istotnie zróżnicowanych właściwościach mechanicznych oraz fizycznych. Porowatość i nasiąkliwość wyraźnie różnicowała oba materiały, a także zawartość nieprzereagowanego surowca ilastego. Wytrzymałość na ściskanie analizowanych materiałów wynosiła odpowiednio 35 MPa i 70 MPa. W przypadku cegły o mniejszej wytrzymałości porowatość całkowita wynosiła 46%. Natomiast cegła ceramiczna o wytrzymałości wyższej charakteryzowała się porowatością całkowitą na poziomie 31%, wyższą zawartością nieprzereagowanego surowca ilastego, a stąd większą podatnością na działanie wody. Nasiąkliwość objętościowa obu materiałów wynosiła odpowiednio 40% i 26%. Badania prowadzono również na cegle klinkierowej o wytrzymałości na ściskanie powyżej 100 MPa, porowatości całkowitej 22% oraz nasiąkliwości objętościowej 15%. Cegła ta wykazała całkowitą odporność na działanie wody.

Keywords (PL): cegła ceramiczna, woda, właściwości fizyczne, właściwości mechaniczne, wydłużenie liniowe

return…