Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 66, Issue: 1, 2014
  • pp: 62-67

download: article (PL)

Transport of water in expanded perlite mortars modified by admixtures

Abstract (EN)

The lightweight cement mortars with expanded perlite reveal high porosity and, as a consequence, their insulating properties can be lowered due to the presence of environmental humidity. The studies were performed with aim to find out the mix composition of cement - perlite mortars and to optimize their parameters; first of all to reduce their density and water absorption by use of admixtures. Three series of mortars of similar consistency were produced. A water repellent and air entraining agents were used to improve the microstructure of mortars. The density and capillary suction were measured and observations of the microstructure were carried out by SEM. The transport of water in the admixtured mortars was significantly slowed and limited. The proportions, giving the lowered density at fairly low absorbability, have been pointed out. The advantageous effect of an air entraining agent has been proved too.

Keywords (EN): Cement, Perlite, Capillary suction, Absorbability, Microstructure, Water repellent

Transport wody w zaprawach z dodatkiem perlitu ekspandowanego modyfikowanych domieszkami

Nocuń–Wczelik W., Nowak M., Trybalska B.

Abstract (PL)

Lekkie zaprawy (betony) sporządzone z udziałem perlitu ekspandowanego charakteryzują się podwyższoną porowatością, co skutkuje pogorszeniem niektórych właściwości użytkowych w obecności wilgoci. Praca stanowi podsumowanie badań mających na celu poprawę właściwości termoizolacyjnych tworzyw perlitowych poprzez wprowadzenie domieszek o działaniu hydrofobizującym i modyfikującym mikrostrukturę materiału. Sporządzono kilka serii zapraw cementowo-perlitowych o różnej zawartości perlitu. Scharakteryzowano ich podstawowe właściwości standardowe. Przeprowadzono pomiary podciągania kapilarnego. Dokonano obserwacji pod elektronowym mikroskopem skaningowym, podczas których potwierdzono zwartą mikrostrukturę warstwy na granicy rozdziału wypełniacz perlitowy - matryca cementowa. W badaniach kalorymetrycznych wykazano aktywny udział perlitu w procesie hydratacji. Ustalono optimum proporcji cement/perlit/domieszka, przy której relacje pomiędzy zachowaniem małej gęstości objętościowej i zmniejszeniem nasiąkliwości są najkorzystniejsze. Wskazano też na korzyści wynikające z zastosowania domieszki napowietrzającej.

Keywords (PL): cement, perlit, podciąganie kapilarne, nasiąkliwość, mikrostruktura, domieszka hydrofobizująca

return…