Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 66, Issue: 1, 2014
  • pp: 37-44

download: article (PL)

Scale-up of YAl0.97Cr0.03O3 pigment synthesis

Abstract (EN)

Scale-up of ceramic pigments synthesis is often a challenge for engineers and manufacturers. Large batches of pigment are usually produced by mixing and homogenisation of smaller portions of calcined powders. In this paper, the scale-up problem has been analysed in the case of red perovskite-type pigment in the Y2O3-Al2O3-Cr2O3 system. Powders of yttrium-aluminium perovskite doped with chromium with a nominal composition of YAl0.97Cr0.03O3 were prepared from aluminium hydroxide and respective oxides with 5% additions of CaF2 as a mineralizer. The starting powder mixtures in the amount of 1 g, 5 g, 10 g, 20 g and 40 g were calcined in corundum crucibles at 1300 °C for 1 h, 3 h or 6 h. The experimental results revealed that the sample quantity and calcination time affect the phase and chemical compositions, morphology and colour parameters of the powders.

Keywords (EN): Pigment, Yttrium-aluminium perovskite, Mineralizer

Wpływ zwiększenia skali procesu na przebieg syntezy i właściwości barwne pigmentu YAl0,97Cr0,03O3

Kuźmińska K., Bućko M.M., Stobierska E.

Abstract (PL)

Problem zwiększania skali procesu syntezy często stanowi wyzwanie dla inżynierów i producentów. Jest to również ważne zagadnienie w produkcji pigmentów ceramicznych. Duża partia pigmentu jest najczęściej wytwarzana przez zmieszanie i homogenizację mniejszych porcji kalcynowanych proszków. W niniejszej pracy problem ten był analizowany w przypadku czerwonych pigmentów o strukturze typu perowskitu z układu Y2O3-Al2O3-Cr2O3. Przedstawiono wpływ skali syntezy na skład fazowy i barwę takich pigmentów. Perowskit itrowo-glinowy, dotowany chromem o nominalnym składzie YAl0,97Cr0,03O3, przygotowany został z mieszaniny proszków Y2O3, Al(OH)3 i Cr2O3 z 5-procentowym dodatkiem mineralizatora - CaF2. Mieszanina surowców kalcynowana była w tyglach korundowych w temperaturze 1300 °C przez 1 h, 3 h lub 6 h. Ilość wypalanej mieszaniny proszków wynosiła odpowiednio 1 g, 5 g, 10 g, 20 g i 40 g. Uzyskane wyniki wskazują, że ilość użytej mieszaniny oraz czas kalcynacji znacząco wpływają zarówno na skład chemiczny i fazowy proszków, jak i na ich morfologię, a w konsekwencji na parametry barwy powstałych pigmentów.

Keywords (PL): pigment, perowskit itrowo-glinowy, mineralizator

return…