Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 66, Issue: 1, 2014
  • pp: 20-26

download: article (PL)

The photocatalytic activity of titanium dioxide thin films containing TiO2 nanotubes

Abstract (EN)

Titanium dioxide nanotubes have a number of practical applications, especially in the catalytic and photocatalytic processes. They are used more often than typical powder materials, because of a much larger degree of surface development. Effects of TiO2 nanotubes on the photocatalytic activity of coatings obtained from a titanium dioxide sol and their optical properties are still poorly investigated. This paper describes a synthesis procedure of the sol containing titanium dioxide nanotubes and preparation of thin films on the glass surface by the dip-coating sol–gel technique. The structure, optical properties, photocatalytic activity, and wetting contact angles of the coatings were characterized.

Keywords (EN): TiO2, Nanotubes, Photocatalysis, Structure, Synthesis

Aktywność fotokatalityczna cienkich warstw ditlenku tytanu zawierających nanorurki TiO2

Nocuń M., Kwaśny S.

Abstract (PL)

Nanorurki TiO2 mają szereg zastosowań praktycznych głównie w procesach katalitycznych i fotokatalitycznych. Są one chętniej stosowane od typowych materiałów w postaci proszków ze względu na znacznie większe rozwinięcie powierzchni. Wpływ dodatku nanorurek TiO2 na aktywność fotokatalityczną powłok, otrzymanych z zolu zawierającego ditlenek tytanu, oraz na ich właściwości optyczne jest nadal słabo zbadany. W pracy opisano procedurę syntezy zolu TiO2 techniką zol–żel z dodatkiem nanorurek oraz otrzymywania cienkich powłok na powierzchni szkła techniką zanurzeniowo–wynurzeniową. Scharakteryzowano strukturę powłok, właściwości optyczne oraz wyznaczono aktywność fotokatalityczną i kąty zwilżania.

Keywords (PL): TiO2, nanorurki, fotokataliza, struktura, synteza

return…