Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 65, Issue: 4, 2013
  • pp: 496-499

download: article (PL)

Rationalization of energy consumption in tunnel kilns

Abstract (EN)

Tunnel kilns are adjusted to the uniform production in large series, and they work optimally at a nominal capacity. At present, the changeable market extorts frequent changes in an assortment of refractory materials at different capacity, decreasing efficiency of the kilns. The assumed decrease in fuel consumption causes the necessity of investments to provide a cost-effective project; it is necessary

to make allowance for the economic calculation of modernization of a tunnel kiln with respect to the assumed effects. A statement of heat balances for different working conditions of the tunnel kiln permits to develop constructional changes, keeping the high efficiency of the kiln at the changeable production. Thus it is necessary to use an appropriate set of measurements and a control system, which reacts in time on changes in the working conditions, such as adjustments of temperature in particular sections of a burning zone of the kiln, depending on production demands, or adjustments of air parameters of a cooling zone. In this work, control systems of tunnel kilns applied in some working industrial kilns are described, and effects of the systems on energy consumption are shown.

 

Keywords (EN): Tunnel kiln, Heat balance, Energy consumption, Control system, Optimization of kiln work

Racjonalizacja zużycia energii w piecach tunelowych

Kędziera J., Łabędź J.

Abstract (PL)

Piece tunelowe są urządzeniami dostosowanymi do jednorodnej produkcji w dużych seriach, które pracują optymalnie przy nominalnej wydajności. Obecnie zmienny rynek i tym samym podążające za nim zamówienia produkcyjne materiałów ogniotrwałych, wymuszają jednak częste zmiany asortymentów przy zmiennej wydajności, co powoduje zmniejszenie sprawności. Zakładane zmniejszenie zużycia paliwa pociąga za sobą konieczność inwestycji, a więc, aby zapewnić opłacalność przedsięwzięcia, konieczne jest uwzględnienie rachunku ekonomicznego modernizacji pieca tunelowego w odniesieniu do zamierzonych efektów. Zestawienie bilansów cieplnych dla różnych warunków pracy pieca tunelowego pozwala na zaproponowanie takich zmian konstrukcyjnych, aby zachować wysoką sprawność pieca przy zmiennej produkcji. W takiej sytuacji konieczne jest zastosowanie odpowiedniego opomiarowania pieca oraz systemu sterownia, który na bieżąco reaguje na zmienne warunki pracy, jak np. regulacja temperatur w poszczególnych sekcjach strefy ogniowej pieca tunelowego, w zależności od zapotrzebowania produkcyjnego, czy też regulacja/nastawy parametrów powietrza strefy studzenia. W niniejszej pracy przedstawiono systemy sterowania pieców tunelowych zastosowanych w kilku pracujących piecach przemysłowych oraz wpływ pracy tych systemów na zużycie energii.

Keywords (PL): piec tunelowy, bilans ciepła, zużycie energii, system sterowania, optymalizacja pracy pieca

return…