Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 65, Issue: 4, 2013
  • pp: 491-495

download: article (PL)

Directions of research and development of the refractory industry in view of current challenges and strategies until the year 2050

Abstract (EN)

The situation of the refractory industry in Europe and Poland is characterised. The leadership of European producers in the field of innovative products is emphasised. An analysis of basic challenges facing the industry, which results from the European Union policy and limited access to raw materials is presented. The European Committee’s plans regarding a reduction of greenhouse gases emissions and the results of analysis of potential goals to be achieved by the ceramic industry until 2050 are characterised  The current situation of raw materials as well as steps taken in order to solve the problems related to a limited access to raw materials are presented. The necessity is highlighted to reduce import dependence, increase the effectiveness of the raw materials use and develop the recycling technology. The effects of some EU regulations, including REACH, on the activity of the refractory industry are discussed. On the basis of the conducted analysis, an attempt to define major directions of research and development in the field of refractory materials has been undertaken.

Keywords (EN): Direction of research, Refractory materials

Kierunki badań i rozwoju przemysłu materiałów ogniotrwałych wobec bieżących wyzwań i strategii do 2050 r.

Czechowski J.

Abstract (PL)

Scharakteryzowano sytuację przemysłu materiałów ogniotrwałych w Europie i Polsce. Podkreślono utrzymanie przez europejskich producentów wiodącej w świecie roli w zakresie innowacyjności produktów. Przedstawiono analizę podstawowych wyzwań stojących przed przemysłem a wynikających z polityki Unii Europejskiej i ograniczeń w dostępie do surowców. Scharakteryzowano zamierzenia Komisji Europejskiej dotyczące ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i na tym tle wyniki analizy możliwych do osiągnięcia celów przemysłu ceramicznego w perspektywie 2050 r. Przedstawiono aktualną sytuację surowcową i podejmowane działania zmierzające do rozwiązania problemów z ograniczeniami dostępu do surowców. Podkreślono potrzebę zmniejszenia zależności od importu, zwiększenia efektywności wykorzystania surowców i rozwój recyklingu. Omówiono skutki niektórych regulacji unijnych, w tym REACH, na działalność przemysłu materiałów ogniotrwałych. Na podstawie dokonanej analizy sytuacji podjęto próbę sprecyzowania głównych kierunków badań i rozwoju w obszarze materiałów ogniotrwałych.

Keywords (PL): kierunki badań, materiały ogniotrwałe

return…