Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 65, Issue: 4, 2013
  • pp: 481-487

download: article (PL)

The technique for making ceramic foam filters - directions of research and modernization of processes

Abstract (EN)

Manufacturers of ceramic foam filters in Europe carry out a research program focused on improvement of operational parameters of products while striving to reduce their production costs. Analysis of the results of studies carried out at the Ferro-Term Company Ltd. has indicated the need for changes in the current technological process, leading to an improvement in the quality of filters, and optimisation of the filter performance in the area of economy, ergonomics and ecology. To accomplish the aforementioned tasks, in the years 2011–2012, a team of workers from the Fraunhofer IKTS, Dresden, Foundry Research Institute, Kraków and Ferro-Term, Łódź, was appointed. This paper presents the results of the team activities that were carried out in the following thematic areas: a) detailed study of the properties of ceramic foam filters produced by Ferro-Term Company Ltd. and comparative analysis of the obtained parameters with the parameters of products made by manufacturers in Western Europe. Consequently, the properties of filters made by the leading global manufacturer of filters and Ferro-Term, Łódź were evaluated, comparing the geometry of polyurethane material, its chemical composition, geometrical and mass parameters of filters, mechanical strength, mechanical shock resistance and microstructure of products; b) development of production technology allowing Ferro-Term Ltd to maintain its position of the producer of filters meeting the requirements of the EU standards, while implementing some measures to make the manufacturing process more cost-effective and environment-friendly. The scope of the studies included: (i) selection of ceramic materials, binders and additives, (ii) development of new chemical composition of the liquid ceramic slurries, (iii) making a pilot batch of ceramic filters and their inspection according to the adopted methodology of assessment, (iv) technological tests of the filters – impingement tests.

 

Keywords (EN): Ceramic material, Ceramic foam filter, Molten metal filtration

Technika wykonywania ceramicznych filtrów piankowych - kierunki badań i modernizacji procesów

Asłanowicz M., Ościłowski A., Stachańczyk J.

Abstract (PL)

Producenci ceramicznych filtrów piankowych w Europie realizują program badawczy, ukierunkowany na podnoszenie parametrów użytkowych wyrobów przy równoczesnym dążeniu do ograniczenia kosztów ich wytwarzania. Analiza wyników prac prowadzonych w Ferro-Term Sp. z o.o. wskazała na konieczność wprowadzenia zmian w aktualnie prowadzonym procesie technologicznym, zmierzających do poprawy jakości filtrów oraz optymalizacji wyników w zakresie ekonomii, ergonomii i ekologii. Do realizacji takich zadań w latach 2011–2012 powołany został zespół złożony z pracowników Fraunhofer IKTS - Drezno, Instytutu Odlewnictwa - Kraków i Ferro-Term Sp. z o.o. - Łódź. W artykule przedstawiono wyniki prac zespołu, które prowadzono w następujących obszarach tematycznych: a) szczegółowa analiza właściwości piankowych filtrów ceramicznych wytwarzanych w Ferro-Term Sp. z o.o. i analiza porównawcza z parametrami wyrobów wytwarzanych przez producentów w Europie Zachodniej; oceniono właściwości filtrów wiodącego światowego producenta filtrów i Ferro-Term Sp. z o.o.; oceniono geometrię tworzywa poliuretanowego, skład chemiczny, parametry geometryczne i masowe filtrów, wytrzymałość mechaniczną, odporność na wstrząsy mechaniczne i mikrostrukturę wyrobów; b) opracowanie nowej technologii wytwarzania, pozwalającej na produkcję w Ferro-Term Sp. z o.o. wyrobów odpowiadających standardom UE przy równoczesnym uwzględnieniu działań pozwalających na poprawę ekonomii i ekologii procesu wytwórczego; zakres prowadzonych badań obejmował: 1 – dobór materiałów ceramicznych, spoiw i środków pomocniczych; 2 – opracowanie nowych receptur składu ciekłych mas ceramicznych, 3 – wykonanie partii informacyjnej filtrów ceramicznych i ich kontrola zgodnie z przyjętą metodologią oceny, 4 – próby technologiczne wyrobów – test uderzeniowy.

 

Keywords (PL): filtr ceramiczny piankowy, filtracja ciekłych metali, materiał ceramiczny

return…